„Dostawa wyposażenia do budynku CRSiZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie, przy ul. Sanguszków 28A”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część I – Dostawa wyposażenia kuchennego i restauracyjnego do CRSIZ ZAZ Słoneczne wzgórze ul. Sanguszków 28 A w Tarnowie
CPV: 39312000-2
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Części I do SIWZ

Część II - Dostawa i montaż żaluzji w budynku CRSIZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze”
CPV: 39515440 - 1

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Części II do SIWZ

Część III: Dostawa i montaż wyposażenia komputerowego wraz z osprzętem w budynku CRSIZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze”
CPV: 30213000

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Części III do SIWZ



1. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów ze wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny, tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe. Wszelkie nazwy własne podane w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako przykładowe.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia. Liczba części: 3.
Każdy Wykonawca może złożyć oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
Zamawiający nie ustanawia w trybie art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp ograniczeń w możliwości udzielenia określonej liczby części zamówienia jednemu Wykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
12. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty
(art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zatem – wyłącznie w doniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) – dokonuje przedmiotowej oceny spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone przez tego Wykonawcę wraz z ofertą, a następnie żąda od niego przedłożenia – w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
17. Podwykonawstwo
17.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
17.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
17.3. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz poda firmy Podwykonawców (jeżeli są znane).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Mickiewicza 2
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej
Mickiewicza 2
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się