ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG Z ZAKRESU M.IN. LOGOPEDII, SOCJOTERAPII, PSYCHOLOGII ORAZ ZAJĘĆ REEDUKACYJNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PIECZA ZASTĘPCZA SIŁĄ POWIATU WROCŁAWSKIEGO”

» Opis zapytania

1. Celem zadania jest wsparcie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego w zakresie konsultacji specjalistycznych.
2. Przeprowadzenie 50 godzin zegarowych wsparcia specjalistycznego według indywidualnych potrzeb dla każdego z 30 uczestników projektu (dzieci i młodzieży z Powiatu Wrocławskiego) - łącznie 1500 godzin zegarowych liczące 60 minut. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin do 50 %.
3. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wsparcia indywidualnego w formie specjalistycznych usług, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej zgodnych z indywidualnymi potrzebami poszczególnych uczestników/uczestniczek projektu obejmujących:
1) wsparcie logopedy,
2) wsparcie psychologa,
3) wsparcie socjoterapeuty,
4) zajęcia reedukacyjne z matematyki,
5) zajęcia reedukacyjne z języka angielskiego,
6) zajęcia reedukacyjne z języka niemieckiego,
7) zajęcia reedukacyjne z języka polskiego,
8) zajęcia reedukacyjne z biologii,
9) zajęcia reedukacyjne z chemii,
10) zajęcia reedukacyjne z geografii.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału:
1.1. Część I - usługa obejmująca wsparcie logopedy – 210 godzin zegarowych,
1.2. Część II - usługa obejmująca wsparcie psychologa – 115 godzin zegarowych,
1.3. Część III - usługa obejmująca wsparcie socjoterapeuty – 55 godzin zegarowych,
1.4. Część IV - usługa obejmująca zajęcia reedukacyjne z matematyki – 590 godzin zegarowych,
1.5. Część V - usługa obejmująca zajęcia reedukacyjne z języka angielskiego – 265 godzin zegarowych,
1.6. Część VI - usługa obejmująca zajęcia reedukacyjne z języka niemieckiego – 85 godzin zegarowych,
1.7. Część VII - usługa obejmująca zajęcia reedukacyjne z języka polskiego – 70 godzin zegarowych,
1.8. Część VIII - usługa obejmująca zajęcia reedukacyjne z biologii – 25 godzin zegarowych,
1.9. Część IX - usługa obejmująca zajęcia reedukacyjne z chemii – 35 godzin zegarowych,
1.10. Część X - usługa obejmująca zajęcia reedukacyjne z geografii – 50 godzin zegarowych.
Istnieje możliwość składania ofert na więcej niż jedną część.
4. Miejsce świadczenia usług: według wskazań Zamawiającego (na terenie Powiatu Wrocławskiego).
5. Usługa świadczona będzie w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikiem (przedstawicielem ustawowym sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem) terminach.
6. Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestnika projektu – małoletniego oraz jego przedstawicieli ustawowych.
7. Zajęcia dla uczestników projektu prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, prowadzący zajęcia muszą uwzględnić w prowadzeniu zajęć zalecenia i szczególne wymagania edukacyjne wskazane w ramach opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – zapoznanie z dokumentem nastąpi po dniu podpisaniem umowy z Wykonawcą.
8. W ramach realizacji zadania dotyczących każdej z Części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
8.1. zapewnienia wykwalifikowanej kadry zdolnej do przeprowadzenia przedmiotowych form wsparcia, która nie może być karana za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci i nietykalności cielesnej (Rozdz. 25-27KK),
8.2. zapewnienia koordynatora zadania ze strony Wykonawcy, który będzie zobowiązany do utrzymywania kontaktów z Zamawiającym i uczestnikami form wsparcia w miejscu wykonywania zadania lub w siedzibie Biura Projektu (po każdym wezwaniu Zamawiającego) oraz utrzymywania kontaktów telefonicznych z Zamawiającym, przez okres realizacji zadania,
8.3. zapewnienia każdemu uczestnikowi na własność materiałów niezbędnych do przeprowadzenia formy wsparcia,
8.4. prowadzenia monitoringu obecności osób na zajęciach i motywowanie ich do regularnego uczestnictwa w formach wsparcia,
8.5. utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym oraz bieżącego informowania
o wszelkich zaistniałych problemach,
8.6. informowania po każdym tygodniu przeprowadzonego wsparcia drogą mailową Zamawiającego o frekwencji uczestników,
8.7. sporządzenia raportu końcowego po zrealizowanej formie wsparcia dla uczestnika
z uwzględnieniem analizy ankiet ewaluacyjnych, poziomu motywacji uczestników oraz rezultatów m.in. pogłębionej diagnozy, planu działania, wyznaczonych celów cząstkowych, wyboru modelu pracy z klientem, monitorowania przebiegu i rezultatów działania,
8.8. przekazania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych form wsparcia (harmonogram wsparcia wraz z imienną listą obecności za dany miesiąc) w ciągu 5 dni od zakończenia każdego miesiąca rozliczeniowego,
8.9. przekazania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych form wsparcia (ankiety ewaluacyjne, raport końcowy z przeprowadzonego wsparcia, zdjęcia/ filmy
w formie elektronicznej, 1 kompletu materiałów dla uczestnika) w ciągu 5 dni od zakończenia każdej terapii uzależnień.
9. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić formy wsparcia z uczestnikami projektu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry zgodnie z wymaganiami:
a) Część I – min. 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunku: humanistycznym i min. studia podyplomowe w zakresie logopedii i posiadające: minimum 2-letnie doświadczenie w pracy logopedycznej,
b) Część II – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia i posiadająca: minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z rodzinami lub doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
c) Część III – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika o specjalizacji socjoterapia bądź studia wyższe na kierunku: humanistycznym, ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii i posiadająca: minimum 2-letnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej,
d) Część IV – min. 3 osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pedagogiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), które ukończyły studia wyższe na kierunku matematyka lub innym pokrewnym, posiadające minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
e) Część V – min. 2 osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pedagogiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), które ukończyły studia wyższe na kierunku filologia angielska lub innym pokrewnym, posiadające minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
f) Część VI – min. 1 osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pedagogiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia wyższe na kierunku filologia germańska lub innym pokrewnym, posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
g) Część VII – min. 1 osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pedagogiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia wyższe na kierunku filologia polska lub innym pokrewnym, posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
h) Część VIII – min. 1 osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pedagogiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia wyższe na kierunku biologia lub innym pokrewnym, posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu biologii w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
i) Część IX – min. 1 osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pedagogiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia wyższe na kierunku chemia lub innym pokrewnym, posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu chemii w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
j) Część X – min. 1 osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pedagogiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia wyższe na kierunku geografia lub innym pokrewnym, posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu geografii w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 131
Wrocław 50-440
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
Wrocław 50-440
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się