Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego, położonego w Grajewie przy ul. Pułaskiego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań związanych z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Pułaskiego w Grajewie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1) Administrowanie cmentarzem i jego utrzymanie obejmuje w szczególności następujące czynności:
- prowadzenie dokumentacji cmentarza w formie elektronicznej i papierowej w zakresie wymaganym stosownymi przepisami, tj. prowadzenie księgi osób pochowanych na cmentarzu, księgi grobów na cmentarzu oraz alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu (księgi cmentarne),
- umieszczenie na własnej stronie internetowej i stronie miasta Grajewo wyszukiwarki grobów i osób pochowanych na cmentarzu komunalnym,
- nadzór nad właściwym zagospodarowaniem cmentarza, w tym:
• wytyczanie miejsc pochówków i usytuowania grobów,
• oznaczenie sektorów grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
• wytyczanie usytuowania pomników i grobowców oraz nadzór nad prawidłowością ich usytuowania,
- zawieranie w imieniu Miasta umów na korzystanie z kwater pod groby,
- wydawanie zgody na postawienie pomnika,
- pobieranie opłat za czynności związane z wytyczaniem usytuowania pomnika i grobowca oraz opłat za kwatery pod groby, zgodnie z aktualnym cennikiem wprowadzonym przez uprawniony organ
- prowadzenie ewidencji pobranych opłat zgodnie z obowiązującymi stawkami za korzystanie
z cmentarza komunalnego,
- sporządzanie miesięcznych raportów z wpłat z tytułu w/wym. opłat,
- udostępnianie cmentarza zakładom pogrzebowym i wykonawcom pomników oraz nadzorowanie wykonywanych przez nich prac,
- ponoszenie odpowiedzialności za wypadki oraz za szkody na mieniu i zdrowiu, wynikające z niewłaściwego utrzymania cmentarza,
- zapewnienie biura zlokalizowanego w mieście Grajewo, na potrzeby obsługi klienta i prowadzenia spraw administracyjnych,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi,
- nadzór nad przygotowywaniem miejsc pochówku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,
- czuwanie nad właściwym przebiegiem ceremonii pogrzebowych, dbanie o właściwe przygotowanie miejsca pochówku, zapewnienie prawidłowego dojazdu lub dojść do tego miejsca oraz ochronę
sąsiednich grobów i nagrobków,
- zapewnienie możliwości kontaktu z pracownikiem administracyjno - technicznym poza godzinami pracy biura Wykonawcy,
- ponoszenie wszelkich kosztów związanych z kontrolami służb sanitarnych, jak też ponoszenie pełnej odpowiedzialności za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie tych kontroli,
- usuwanie na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac,
- dokonywanie rozliczeń opłat, o których mowa wcześniej do 10 - tego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 10 - tego dnia następnego miesiąca przekazać Miastu szczegółowe rozliczenie za poprzedni miesiąc w postaci wykazu wykonywanych czynności i pobranych opłat,
- dokonywanie wpłaty opłat, o których mowa wyżej na konto Urzędu Miasta w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wykonawca w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy należnymi opłatami wynikającymi z cennika opłat za usługi cmentarne a wpłatami, które faktycznie wpłynęły na konto Miasta, ma obowiązek pokrycia tej różnicy na wezwanie Zamawiającego,
- w przypadku nieterminowego dokonania opłat przez Wykonawcę Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za zwłokę,
- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli ksiąg cmentarnych, ksiąg rachunkowych oraz wszelkiej dokumentacji księgowo - finansowej dotyczącej przychodów z tytułu wnoszonych opłat cmentarnych,
- zawieranie wszelkich umów w swoim imieniu, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarza oraz do ponoszenia opłat za dostawę wody, odbiór odpadów komunalnych i innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
2) Utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, w tym:
a) utrzymanie w czystości i porządku terenu cmentarza, ścieżek i dróg dojazdowych,
b) w okresie zimowym odśnieżanie i zwalczanie śliskości alejek cmentarza oraz dróg dojazdowych,
c) inne drobne prace porządkowe dotyczące eksploatacji cmentarza,
d) wyposażenie cmentarza w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów i ich sukcesywne opróżnianie w miarę napełniania,
e) ponoszenie kosztów wywozu odpadów,
f) wyposażenie i utrzymanie w czystości kabin toaletowych TOI-TOI, po dwie w każdym sektorze cmentarza.
3) Utrzymanie zieleni, w tym:
a) sukcesywne koszenie trawy i zbieranie nieczystości na terenie cmentarza,
b) pielęgnacja drzew i krzewów.
4) Utrzymanie obiektów budowlanych i uzbrojenia, w tym:
a) bieżące utrzymanie we właściwym stanie cmentarza i infrastruktury technicznej (ogrodzenie, nawierzchnie alejek cmentarnych, sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa, punkty czerpania wody).
3. Administrowanie cmentarzem odbywać się będzie zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w:
1) Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1473),
2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48 poz. 284),
3) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r. Nr 90 poz.1013 ze zm.),
4) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 ze zm.),
5) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1085),
6) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób
zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742),
7) przepisach wydanych przez właściwy organ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne i korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie miasta Grajewo (obecnie
Zarządzenie Nr 353/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 2 grudnia 2016 r.).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Strażacka
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Grajewo
ul. Strażacka
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się