,,PRZEGLĄD KONSERWACYJNY I NAPRAWY SPRZĘTU CHŁODNICZEGO I GASTRONOMICZNEGO” - sprawa 106/2019

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny i naprawy sprzętu gastronomicznego
i chłodniczego, zgodnie z wymaganiami oraz szczegółowym opisem i zakresem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale III SIWZ i Załączniku Nr 1 i 2 do SIWZ, na warunkach określonych w Załączniku
nr 3 do SIWZ.
2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje stały przegląd konserwacyjny urządzeń gastronomicznych
i chłodniczych oraz dokonywanie napraw urządzeń i sprzętu gastronomicznego / chłodniczego:
1)Stały przegląd konserwacyjny urządzeń gastronomicznych i chłodniczych obejmujący: przegląd ogólny, sprawdzenie stanu technicznego; pomiary rezystencji izolacji i ciągłości przewodu zerowego do zasilania włącznie; czyszczenie i smarowanie pracujących części zawiasów; konserwację uszczelek; dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań; uzupełnienie brakujących ilości płynów eksploatacyjnych
i czynników chłodzących; wymianę lub czyszczenie filtrów, wymianę przerdzewiałych oraz drobnych elementów i uszczelek o wartości jednostkowej nie przekraczającej 20,00 zł; poprawienie mocowań kabli przełączy.
Przegląd będzie miał miejsce w kuchniach i stołówkach, mebli ze stali nierdzewnej znajdujących się
w stówkach wojskowych i magazynach służby żywnościowej 13 WOG oraz drobnego sprzętu AGD i sprzętu chłodniczego stanowiącego wyposażenie gabinetów służbowych jak również sprzętu etatowego znajdujących się w obiektach:
a)13 WOG ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu;
b)13 WOG ul. Jagiełły w Grudziądzu;
c)13 WOG ul. Bema w Grudziądzu;
d)13 WOG ul. Hallera w Grudziądzu;
e)13 WOG ul. Dworcowa 1 w Grupie;
f)Jednostki Wojskowej 3537 Brodnica;
g)Jednostki Wojskowej 3136 Chełmno;
h)Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz ul. Jagiełły, Bema i m. Grupa oraz Ośrodku Szkolenia Służb Materiałowych CSLog Grudziądz ul. Jagiełły,
a także w pomieszczeniach służbowych: Komendanta 13 WOG przy ul. Czwartaków 3
w Grudziądzu oraz Dowódców Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu Zamawiającego znajdujących się w:
a)Jednostce Wojskowej 3537 Brodnica ul. Czwartaków 1
b)Jednostce Wojskowej 3136 Chełmno Al. 1 Maja 4
c)Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz ul. Jagiełły 6, Bema 2 i Grupa (gm.Dragacz ul. Koszarowa 2).

Wykaz urządzeń i sprzętu chłodniczego oraz gastronomicznego, który podlega przeglądom konserwacyjnym zawarto w Załączniku nr 1 do umowy – część nr 1.

2) dokonywanie napraw urządzeń i sprzętu gastronomicznego / chłodniczego będącego na ewidencji Zamawiającego, w tym dokonywanie diagnostyki sprzętu na zgłoszenie konieczności naprawy, utrzymywanie zdolności osobowej i technicznej do przyjęcia zgłoszenia naprawy i przystąpienia do niej przez cały okres obowiązywania umowy w tym przez 7 dni kalendarzowych w tygodniu, naprawa sprzętu / urządzeń oraz jego poszczególnych podzespołów.
Wykaz urządzeń i sprzętu chłodniczego oraz gastronomicznego, który podlega przeglądom konserwacyjnym zawarto w Załączniku nr 1 do umowy – część nr 2.
3.Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1)Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną fachową wiedzę do wykonania napraw bieżących i obsługi technicznej sprzętu / urządzeń gastronomicznych zgodnie z dokumentacją techniczną producenta danego sprzętu / urządzenia;
2)Wykonawca zobowiązany jest posiadać (dysponować) oprzyrządowaniem i wyposażeniem oraz personelem wykonującym naprawy i obsługę techniczną, który został przeszkolony i jest doświadczony przedmiocie zamówienia;
3)Przegląd i naprawy będą miały miejsce w siedzibie danego Użytkownika.
W przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Użytkownika ze względu na jej charakter - realizacja usługi może odbywać się miejscu wskazanym przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i odbioru sprzętu z/do siedziby Użytkownika we własnym zakresie
i na swój koszt.
4)Wykonawca realizując usługi na terenie jednostek wojskowych jak powyżej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych
i porządkowych obowiązujących na terenie danych jednostek.
5)Koszt dojazdu pracowników Wykonawcy do siedziby Zamawiającego bądź siedziby Odbiorcy usługi, winien być wkalkulowany w oferowanej cenie.
4.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się