Ekspertyza dotycząca określenia kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych znajdujących się na gruncie

» Opis zapytania

Nazwa: Ekspertyza dotycząca określenia kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych znajdujących się na gruncie
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:
I.
Przedmiot
zamówienia:


Ekspertyza
dotycząca określenia kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i
roztopowych znajdujących się na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56
obręb Straszyn w
związku z prowadzonym przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański postępowaniem
administracyjnym dotyczącym zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących
się na gruncie
działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn wód opadowych i roztopowych ze
szkodą dla gruntu sąsiedniego to jest działek o numerach ewidencyjnych 87/4 i
86/55, na podstawie art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo
wodne (Dz.U. 2018
poz. 2268 ze zm.).


Ekspertyza powinna zawierać:stwierdzenie czy na skutek podniesienia i
wyrównania terenu działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn doszło do
zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na tej działce wód
opadowych i roztopowych,w przypadku stwierdzenia zmiany kierunku i
natężenia odpływu znajdujących się na gruncie działki o
numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn wód opadowych lub roztopowych określenie
czy zmiana ta wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie to jest działki o numerach ewidencyjnych 87/4 i
86/55,w przypadku określenia szkodliwego działania
stwierdzenie w jaki sposób zmiana kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i
roztopowych znajdujących się na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56
obręb Straszyn wpływa negatywnie na grunty sąsiednie to jest działki o numerach
ewidencyjnych 87/4 i 86/55,określenie czy występuje na działce o numerze
ewidencyjnym 86/56 konieczność przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania
urządzeń zapobiegających szkodom,w przypadku stwierdzenia że zmiana kierunku
i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych znajdujących się
na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn wpływa
szkodliwie na grunty sąsiednie to jest działki o numerach ewidencyjnych 87/4 i
86/55 przedstawienie analizy możliwości wykonania urządzeń zapobiegających
szkodom w celu zabezpieczenia działek sąsiednich to jest 87/4 i 86/55.


II. Termin realizacji zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 13.12.2019r.


III. Warunki udziału w
zapytaniu ofertowym:


1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:


a) Posiadający odpowiednią dla wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie;


b) Dysponujący odpowiednim dla wykonania zamówienia
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


IV. Kryteria wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia
(wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który
przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą
ceną).


V. Sposób przygotowania oferty:


Cena winna być wyrażona w złotych polskich.


VI. Badanie ofert:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:

1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym
zapytaniu ofertowym;

2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli
niewystarczających wyjaśnień.


VII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie
oferowanej ceny z
Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku
gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w
budżecie Zamawiającego.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.

3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie
poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia
negocjacji lub podpisania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:


a) zmiany lub odwołania niniejszego
ogłoszenia;


b) zmiany warunków lub terminów
prowadzonego postępowania ofertowego;c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Pruszcz Gdański


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się