Dostawa sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami i oprzyrządowaniem do poboru próbek oraz analiz fizykochemicznych wody i ścieków, stanowiącego wyposażenie mobilnego laboratorium badania wody i ścieków.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami i oprzyrządowaniem do poboru próbek oraz analiz fizykochemicznych wody i ścieków, stanowiącego wyposażenie mobilnego laboratorium badania wody i ścieków. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części, tj.:
1) Część 1:
a) Dostawa spektrofotometru do analiz parametrów fizykochemicznych wody i ścieków.
b) Dostawa termostatu do mineralizacji roztworów, wody i ścieków stanowiącego wyposażenie mobilnego laboratorium badania jakości wody i ścieków.
c) Dostawa zestawu testów kuwetowych: woda i ścieki dla urządzeń stanowiących wyposażenie mobilnego laboratorium badania jakości wody i ścieków.
2) Część 2: Dostawa mętnościomierza wraz ze wzorcami kalibracyjnymi stanowiącego wyposażenie mobilnego laboratorium badania jakości wody i ścieków.
3) Część 3: Dostawa miernika do pomiaru przewodności, pH, temp., redox, tlenu rozpuszczonego w wodzie i powietrzu, jony - urządzenie wieloparametrowe, stanowiącego wyposażenie mobilnego laboratorium badania jakości wody i ścieków.
4) Część 4: Dostawa chłodziarki stacjonarnej stanowiącej wyposażenie mobilnego laboratorium badania jakości wody i ścieków.
5) Cześć 5: Dostawa zestawu akcesoriów laboratoryjnych stanowiących wyposażenie mobilnego laboratorium badania jakości wody i ścieków.
6) Część 6: Dostawa przenośnego analizatora chloru w wodzie stanowiącego wyposażenie mobilnego laboratorium badania jakości wody i ścieków.
7) Część 7: Dostawa urządzenia do pomiaru toksyczności ogólnej wody stanowiącego wyposażenie mobilnego laboratorium badania jakości wody i ścieków.
8) Część 8: Dostawa zestawu do automatycznego pobierania próbek z sieci kanalizacji sanitarnej z zintegrowaną sondą pomiaru prędkości przepływu i napełnienia przewodu oraz wieloparametrową sondą pomiaru temperatury i pH - zestaw z wózkiem transportowym.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 6a – 6h do SIWZ – Projekt umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust.1 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się