Dostawa prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2020 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, terminowa dostawa czasopism zagranicznych wraz z seriami i suplementami w prenumeracie na 2020 r., obejmująca 20 tytułów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, zawierającym tytuły czasopism i ich ISSN/EISSN, w wersjach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz cenowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Przedmiot główny: 22212000-9 (Czasopisma)
Przedmioty dodatkowe:
72320000-4 (Usługi bazy danych)
79980000-7 (Usługi prenumeraty)
Kategoria usług: 15 i 7
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
4. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej, terminowej dostawy czasopism zagranicznych wraz z seriami i suplementami w prenumeracie na 2020 r.
5. Wykonawca uruchomi od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2020 r. skonsolidowany system elektroniczny do udostępniania pełnych tekstów czasopism zamówionych w wersji online:
a) stały, nieprzerwany dostęp do pełnych tekstów czasopism natychmiast po ich ukazaniu się w wersji elektronicznej (online), ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie siedziby Zamawiającego i jego podjednostek, identyfikujących się za pomocą numerów IP oraz za pośrednictwem oprogramowania pełniącego funkcję serwera proxy,
b) opcje wyszukiwawcze,
c) możliwość sporządzania analiz statystycznych dotyczących korzystania z czasopism przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza udostępniania przez Wykonawcę prenumeraty czasopism w wersji elektronicznej na zasadzie podawania linków do stron wydawców i rejestracji na tych stronach.
7. Prenumerowane czasopisma elektroniczne objęte będą prawem do archiwizacji, a Zamawiający zachowa dostęp do opłaconych numerów.
8. Pozycje nr : 1-15, 17-18 i 20 w tabeli w załącznika nr 1 do SIWZ– Zamawiający zamawia wyłącznie w wersji online.
9. Pozycja 16 załącznika nr 1do SIWZ - Zamawiający wymaga w wersji print + online.
10. Wykonawca gwarantuje całkowitą obsługę celną, ponosząc wszystkie związane z tym koszty.
11. W przypadku tytułów czasopism zamawianych w wersji online Zamawiający dopuszcza model dostępu instytucjonalnego w wersji dla 1 jednoczesnego użytkownika lub inny najniższy zakres.
12. Cena oferowana za prenumeratę musi obejmować wszystkie należności związane z realizacją dostawy oraz uwzględniać rabaty (DDP) gwarantowane uczestnikom konsorcjów (w tym licencji krajowych).
13. FTE Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wynosi 7820.
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Al. Racławickie 1
Lublin 20-059
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Lublin 20-059
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się