Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego oraz jego wycena.

» Opis zapytania

Nazwa: Inwentaryzacja i wycena lokalu
Opis: Wykonanie inwentaryzacji lokalu nr 16 przy ul. Staszica 6 w miejscowości Rudki oraz sporządzenie wyceny prawa własności do w/w lokalu
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Treść oferty (Ofertę należy składać na załączniku nr 2 wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3.)
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na:Wykonanie
inwentaryzacji lokalu nr 16
przy ul. Staszica 6 w miejscowości Rudki
oraz sporządzenie dokumentów niezbędnych do uzyskani przez Zamawiającego
zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz sporządzenie wyceny
prawa własności do w/w lokalu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków, jako działka nr ewid. 577/7
w obrębie ewid. Rudki w celu sprzedaży
nieruchomości.Dla nieruchomości gruntowej prowadzona
jest w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim księga wieczysta nr
KI1O/00039179/7. Dla lokalu nie ma urządzonej księgi wieczystej. Wykonanie
operatu szacunkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób rzetelny i
dokładny.


Wykonanie
w/w czynności zgodnie z zakresem zawartym w umowie na przedmiot zamówienia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: do 30.12.2019 r.;
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- wymagany termin związania ofertą : 30 dni
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi zapytanie ofertowe znak: RG.7013.52.2019 - załącznik nr 1.
Oferty należy składać na załączniku nr 2 wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3.
Kwestionariusze po podpisaniu powinny być zeskanowane i dopiero w takiej formie przesłane.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS (https://platformazakupowa.pl/nowaslupia)w terminie do dnia 28.11.2019 r. do godziny 12:00.

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (41)317-87-41 - Dominika Czechowska;
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się