Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Formularz oferty (kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena brutto.
Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan Formularza oferty )
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w siwz – załącznik nr 1 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 1)
aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (Proszę załączyć skan podpisanego dokumentu)
pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik (w przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, należy załączyć obok skan pełnomocnictwa)
zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty (Proszę załączyć skan podpisanego załącznika nr 2 )
e) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku - zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ ( wojewoda, starosta ) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów; pozwolenie o którym mowa winno być ważne przez okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty złożenia oferty. Zezwolenie powinno obejmować przewidywaną w SIWZ ilości osadów w Mg/rok; potwierdzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert. (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego zezwolenia)
wpis do rejestru (nr rejestrowy) podmiotów transportujących odpady, dokonany zgodnie z Art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego dokumentu)
Program odzysku komunalnych osadów ściekowych z opisem zastosowania i odzysku osadu wraz ze wskazaniem dokładnego miejsca ich stosowania (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego programu odzysku lub unieszkodliwiania)
oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – załącznik nr 3 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 3 )
oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – załącznik nr 4 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 4)
oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - załącznik nr 5 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 5)
wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom – załącznik nr 6 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 6)
oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 7 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 7)
Tajemnica przedsiebiorstwa (Proszę wymienić, które z elementów oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, uzasadnić ją oraz załączyć obok wraz z uzasadnieniem dokumenty stanowiące "tajemnicę przedsiębiorstwa" )
skan dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium)

Opis i specyfikacja:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: " Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05"


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE


Znak sprawy: 77/2019/KSz


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}1. Zamawiający


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600
Świnoujście

Tel.: +48 91 321-35-24,
fax.: +48 91 321-47-82

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1084/dane-podstawowe

Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi2. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i
trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (tekst
jednolity wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.
2019r. ). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug

Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.
3. Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej
Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1085/przetargi

http://zwik.swi.pl/przetargi.html

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi4.
Uprawnionymi pracownikami Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania
się z Wykonawcami
w sprawach proceduralnych i organizacyjnych są:


- Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków Krzysztof Niebisz tel. 91 322 39 30 - w zakresie przedmiotu zamówienia,
- Specjalista
ds. technicznych - Dział Inwestycji Karolina Szczawińska tel.
91 506 53 58, e-mail: kszczawinska@zwik.fn.pl – w sprawach formalnych.


5. Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych w Zamkniętej Komorze
Fermentacyjnej, odwodnionych (uwodnienie ok.75%) komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05 z
Oczyszczalni Ścieków w
Świnoujściu przy ul.
Karsiborskiej 33, w szacunkowej ilości od
1 500 Mg do 5 500 Mg w
okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Ostateczna
ilość przekazywanego do zagospodarowania Wykonawcy komunalnego osadu
ściekowego wynikała będzie z
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Z
tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.Miejscem
przekazania osadów przez Zamawiającego i ich przyjęcia przez Wykonawcę będzie
silos osadu znajdujący się na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Karsiborska 33 w
Świnoujściu. Załadunek na środek transportu leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca
zobowiązany jest do opróżniania silosu o objętości 150m3 w taki sposób aby jego
maksymalne napełnienie nie spowodowało
zatrzymania procesu odwadniania osadu. Dzienna ilość odwodnionego i wsypanego
do silosu osadu wnosi około 40 Mg.

Stacja
odwadniania osadu pracuje od poniedziałku do piątku.
Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania silosu nie rzadziej niż co 2
dni robocze, o ile Zamawiający nie przekaże Wykonawcy informacji o braku
potrzeby jego opróżnienia. Informacja zostanie przesłana Wykonawcy najpóźniej w
ciągu 24 godzin przed terminem odbioru na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail
i telefonicznie.

Zamawiający wyklucza złożenie oferty na prowadzenie odzysku komunalnych
osadów ściekowych, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póżn. zm.).Wykonawca
zobowiązany jest do
dokonania załadunku, wywozu i odzysku
komunalnych osadów ściekowych zgodnie
z wymogami określonymi w przepisach:

- ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396, z późn. zm.)


Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić oświadczenie o planowanym sposobie odzysku
przedmiotowego odpadu, zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk ( złożone
oświadczenie musi być spójne z przedstawioną decyzją).Wykonawca
przejmuje odpowiedzialność za przekazane odpady zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
późn. zm.).
Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku odpadu na środki
transportowe.Dodatkowo
Wykonawca zobowiązany jest do:

- każdorazowego ważenia odebranych osadów na
wadze Wykonawcy posiadającej świadectwo legalizacji wydane przez Obwodowy Urząd
Miar, potwierdzonego dowodem ważenia,

- przekazywania dowodów ważenia z danego miesiąca, w oparciu o które
Zamawiający wystawiał będzie Zbiorczą Kartę Przekazania Odpadu (2 egzemplarze)
obejmującą całkowitą ilość osadu wyrażoną w Mg, przekazaną w czasie
jednego miesiąca kalendarzowego. Zbiorcza Karta Przekazania Odpadu zostanie
przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
dowodów ważenia za dany miesiąc. Po potwierdzeniu przez Wykonawcę 1 egzemplarz
zostanie zwrócony Zamawiającemu w ciągu 7 dni.

- ponoszenia
wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania usługi – analiz, badań,
ekspertyz, za wyjątkiem kosztów analiz osadów wynikających z Pozwolenia
wodnoprawnego

- ponoszenia kosztów wynikłych z niewłaściwej
realizacji zamówienia,

- bezzwłocznego poinformowania
Zamawiającego w przypadku cofnięcia w okresie trwania realizacji zamówienia, przez uprawniony
organ zezwoleń ( zezwolenia ), decyzji uprawniających do realizacji zamówienia,
jak również wystąpienia innych okoliczności powodujących niemożność realizacji
przedmiotu zamówienia, czy też jego realizację niezgodną z obowiązującymi
przepisami. W powyższym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania
Umowy w trybie natychmiastowym.Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonywania kontrolnych ważeń
załadowanych osadów.

Dodatkowo Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania
Wykonawcy analiz osadu wymaganych posiadanym Pozwoleniem wodno-prawnym.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych8. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.
9. Wykaz
oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą – elektronicznie, a następnie
dla najkorzystniejszej oferty w formie pisemnej:

Poprawnie
przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu
oferty załączonym do SIWZ) zawiera formularz oferty oraz następujące
załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu:
a)
Oświadczenie
Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w siwz – załącznik nr 1 do oferty

b)
aktualny
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę wydruku z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego,

c)
pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,

d)
zaakceptowany
projekt umowy stanowiący załącznik nr 2
do oferty

e)
zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie odzysku - zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (
wojewoda, starosta ) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie
wykorzystania odpadów; pozwolenie o którym mowa winno być ważne przez
okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty złożenia oferty.
Zezwolenie powinno obejmować przewidywaną w SIWZ ilości osadów w Mg/rok;
potwierdzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert.

f)
wpis do rejestru (nr rejestrowy) podmiotów
transportujących odpady, dokonany
zgodnie z Art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.),

g)
Program odzysku komunalnych osadów
ściekowych z opisem zastosowania i odzysku osadu wraz ze wskazaniem dokładnego miejsca ich
stosowania,

h)
oświadczenie, że urzędujący członek organu
zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - Załącznik nr 3 do oferty,

i)
oświadczenie,
że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu
ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – Załącznik nr 4 do oferty,

j)
oświadczenie,
że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - Załącznik
nr 5 do oferty,

k)
wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom – Załącznik nr 6 do oferty,

l)
oświadczenie
wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - załącznik nr 7
do oferty,

m)
skan
dokumentu potwierdzającego wniesienia wadiumW przypadku gdy
Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy, wówczas zobowiązany
jest on do przedłożenia stosownych zezwoleń, wpisu do rejestru
(nr rejestrowy) podmiotów transportujących odpady dla Podwykonawców na realizowany przez nich
zakres.W przypadku
Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów i
oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w
pkt. a, b, h, i, j ,l)10. Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy
złotych).
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania
ofertą.

Jeżeli
Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego,
pok. nr 10 – sekretariat, w kopercie – opisanej „Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych
komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05- wadium”.


11. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium i jego znaczeniem:

- cena brutto – 100 % - przedstawiona w Formularzu
oferty,
12. Miejsce,
termin składania oraz otwarcia ofert

12.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem
platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi w terminie do dnia 05.12..2019r., do
godziny 13:00.

12.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus)
nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju
nr 4, w dniu 05.12.2019r. o godzinie 13:15.

12.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji
otwarcia ofert.

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na swoim profilu platformy
zakupowej.

12.5. Po czynności otwarcia ofert, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otwarcia
ofert, Zamawiający opublikuje na swoim profilu platformy zakupowej open Nexus:

- ilość ofert złożonych elektronicznie za pomocą platformy zakupowej,

- nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny przez nich zaoferowane za pomocą
platformy zakupowej.13. Udzielenie zamówienia
13.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie oraz
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

13.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.


W
przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum,
wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem umowy o
udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy
konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum traktowany będzie
jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy o udzielenie zamówienia.13.4. W przypadku nie złożenia dokumentów w formie
pisemnej w terminie określonym w pkt. 11.4. siwz, przez Wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna, że Wykonawca
odmówił podpisania umowy i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.

13.5. Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych
na usługi o wartości nieprzekraczającej
50 % wartości zamówienia podstawowego:a) objęte
zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w większej
ilości,b)
objęte zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w
innej technologii lub przy innych parametrach niż to wynika z umowy oraz
nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania,których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia,

lub

z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

lub

wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W
przypadku udzielenia zamówienia usługi, o których mowa w lit. a) do określenia
ich wartości Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe wynikające z oferty.

Do określenia
wynagrodzenia za usługi, o których mowa w lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie ustalone w oparciu o negocjacje stron.13.6. 13.6. Zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego
aneksu na następujących warunkach:

- jeżeli w
okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim
wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu
bądź zmniejszeniu,

- jeżeli
Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,

- jeżeli
zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

- jeżeli na
skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,

- jeżeli
wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych,

- w przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych niepozwalających na
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

- innej
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością
wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz umową,- jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
14. Termin
związania ofertą wynosi 45 dni.
Sposób składania ofert - oferty wraz z załącznikami należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (tekst jednolity wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r. ). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug
Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się