Dostawa skrobaczek i antypoślizgowych opasek na opony

» Opis zapytania

Nazwa: Skrobaczka i opaski antypoślizgowe na opony
Opis: Szczegółowy opis asortymentu wyszczególniony w załączniku. Proszę złożyć ofertę na całość zamówienia.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Warunki zamówienia:


Transport :
kosz pokrywa wykonawca.


Sposób zapłaty:
30 dni od daty otrzymania faktury


Fakturę prosimy wystawić
na :


Komenda Wojewódzka Policji we
Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

NIP 896-000-47-80

Towar wraz z
fakturą należy
dostarczyć do
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
ul. Podwale 31-33,
50-040 Wrocław do godz.
14.00.
O wysłaniu zamówienia prosimy powiadomić pod nr tel: 71/340-37-72
lub 601-078-588.


W przypadku stwierdzenia wad
w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
towaru bez wad w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia.


Termin składania ofert:
do
22.11.2019r. do godz.13.30


Termin
realizacji zamówienia do 11.12.2019r.


Kary umowne:


Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w
wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% wartości
przedmiotu brutto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym
miało nastąpić wykonanie przedmiotu zamówienia,

b) w razie odstąpienia od
wykonania zamówienia przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10%
wartości brutto przedmiotu zamówienia.


Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności
Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,
bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

Zamawiający może odstąpić
od zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego jeden dzień
kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że
może unieważnić postępowanie w przypadku braku środków
finansowych.

Osoba wyznaczona do kontaktów
w sprawie pytań i akceptacji wizualizacji :

Aneta Pola tel. 71/340-37-72,
aneta.pola@wr.policja.gov.pl
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 13:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

KWP Wrocław


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się