Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bochni.
2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3. Maksymalna szacowana liczba godzin wynosi – 18 000h. Rzeczywista ilość wykonywanych usług (ilość godzin) będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa liczba godzin może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługami ponieważ brak jest możliwości jej dokładnego określenia ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy. W przypadku zmiany liczby godzin w czasie trwania umowy ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian.
4. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki lub pomocy, w dni robocze od poniedziałku do soboty.
5. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc świadczoną osobom leżącym lub mającym trudności w poruszaniu się, z samoobsługą i kontaktami z otoczeniem społecznym oraz funkcjonowaniem w środowisku, przede wszystkim ze względu na wiek, schorzenia i/lub niepełnosprawność.
6. Zakres usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunkę nie posiadającą kwalifikacji medycznych obejmuje w szczególności:
1) pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego w tym: robienie niezbędnych zakupów, przygotowanie posiłku lub jego dostarczenie z punktu gastronomicznego, karmienie podopiecznego jeżeli tego wymaga i samodzielnie połyka, bieżące prace porządkowe w mieszkaniu podopiecznego lub części mieszkania użytkowanej przez podopiecznego, mycie naczyń, pranie ubrań i bielizny podopiecznego, palenie w piecu itp.
2) opiekę higieniczną w tym: pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie), zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ubieranie chorego itp.
3) pielęgnację podopiecznego: pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana opatrunków po instruktarzu pielęgniarki lub lekarza, zapobieganie powstawaniu odleżyn, pomoc w ułożeniu chorego w łóżku, zmianie pozycji chorego w łóżku, pomoc
w poruszaniu się chorego po mieszkaniu, zamawianie wizyt lekarza, pielęgniarki itp.
4) zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem: zamawianie wizyt duchownych u podopiecznego, wysyłanie korespondencji, załatwienie drobnych spraw urzędowych, wyjście z podopiecznym na spacer, dostarczenie prasy i książek itp.
Wymienione wyżej czynności wykonywane będą w zależności od potrzeb chorego
i zgodnie z limitem godzin wskazanych przez Zamawiającego.

Opiekunka będzie zobowiązania do dokumentowania wszelkich rozliczeń finansowych
z podopiecznym z powierzonych przez podopiecznego pieniędzy w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Udowodnienie prawidłowości tych rozliczeń leży po stronie Wykonawcy (opiekunki).

Zamawiane usługi opiekuńcze nie obejmują:
1) zabiegów wymagających kwalifikacji medycznych,
2) czynności związanych z rehabilitacją medyczną chorego,
3) prac remontowych w domu podopiecznego np. malowanie,
4) ciężkich prac związanych z generalnymi porządkami w tym. np. przesuwanie mebli, noszenie ciężkich przedmiotów,
5) przygotowania posiłków dla innych niż podopieczny osób wspólnie bądź oddzielnie zamieszkałych,
6) zakupów dla osób innych niż podopieczny,
7) prania bielizny i ubrań należących do innych osób niż podopieczny,
8) przenoszenia i magazynowania zakupionego węgla.

7. Zamówienie winno być koordynowane przez osobę, która będzie kontrolowała i nadzorowała proces realizacji usług opiekuńczych oraz instruowała opiekunki. Do obowiązków Wykonawca należy również ścisła współpraca z Zamawiającym na zasadach określonych poniżej.
8. Zasady współpracy Wykonawcy z Zamawiającym:

1) Usługi opiekuńcze świadczone będą dla klientów Zamawiającego na terenie Gminy Miasta Bochnia w dni robocze od poniedziałku do soboty;
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie faksem lub mailem) szczegółową informację o osobach objętych usługami, która zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania podopiecznego i nr telefonu (jeżeli posiada), liczbę godzin usług opiekuńczych do realizacji w tygodniu z wyszczególnieniem ilości godzin dziennie - oraz okres na jaki przyznane są usługi;
3) Osoby skierowane przez Wykonawcę do świadczenia usług powinny być sprawne fizycznie i intelektualnie, posiadające wymagane prawem badania medyczne. Wykonawca nie będzie kierował do podopiecznych osób spokrewnionych, powinowatych lub wspólnie z nimi zamieszkałych;
4) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu regularny kontakt z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz stały kontakt telefoniczny z koordynatorem usług.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do:
-zapewnienia opiekunkom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne dostosowane do zakresu niesionej pomocy (tj. rękawiczki, maseczki, fartuchy itp.);
-przedstawienia na żądanie Zamawiającego harmonogramu pracy na dany miesiąc zawierający daty, godziny realizacji usług u poszczególnych podopiecznych;
-kontroli jakości świadczonych usług przez opiekunki i niezwłocznego reagowania na każdą zauważoną przez siebie lub zgłoszoną przez Zamawiającego bądź osobę korzystającą z usług, nieprawidłowość dotyczącej jakości świadczenia usług;
-dołożenia wszelkich starań aby usługi wykonywane były z największą starannością, zgodnie z wszelkimi przepisami prawa i poszanowaniem praw i godności osoby, na której rzecz są świadczone;
-informowania Zamawiającego w formie najpierw ustnej (telefonicznej) a następnie pisemnej, w możliwe jak najszybszym terminie, o każdej zmianie sytuacji życiowej
i zdrowotnej osoby korzystającej z usług opiekuńczych mającej wpływ na ich realizację, jak i wszelkich sytuacjach mogących zagrażać w szczególności zdrowiu lub życiu osoby korzystającej z usług;
6) Do obowiązków Wykonawcy należy również przekazywanie Zamawiającemu do dnia
5-tego każdego miesiąca karty pracy za każdy miesiąc świadczonych usług oraz rozliczenie realizacji zleconych usług.
Karta pracy musi zawierać następujące informacje:
a. imię i nazwisko osoby korzystającej z usług (podopiecznego),
b. imię i nazwisko osoby świadczącej usługi (opiekunki),
c. daty i godziny poszczególnych dyżurów, z potwierdzeniem osoby korzystającej
z usług, że były one faktycznie wykonane

7) Zamawiający ma prawo do kontroli jakość świadczonych usług w miejscu ich wykonywania.
8) Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn stawki godzinowej brutto i ilości godzin faktycznie zrealizowanych usług.
9) Czas świadczenia usług nie obejmuje czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. Wykonawcy będą zwracane udokumentowane koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej po terenie Gminy Miasta Bochnia wyłączenie między podopiecznymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 11:45


» Lokalizacja

Kolejowa 14
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni
Kolejowa 14
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się