Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach

» Opis zapytania

Nazwa: przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych
Opis: wykaz klimatyzacji w załączniku nr 1
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:
Zamawiający
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą

na wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń
klimatyzacyjnych wg załącznika nr 1, obejmującego swoim zakresem następujące
czynności:

a)
czyszczenie
jednostki wewnętrznej i zewnętrznej;

b)
sprawdzenie
szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik

chłodniczy;

c)
sprawdzenie
ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania uszczelnienie
instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia
freonu;

d)
sprawdzenie
parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych;

e)
sprawdzenie
poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach;

f)
sprawdzenie
stanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie;

g)
sprawdzenie
kierunków obrotów wentylatorów;

h)
sprawdzenie
szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin – udrożnienie,
czyszczenie tacy ociekowej;

i)
sprawdzenie
stanu technicznego instalacji elektrycznej;

j)
sprawdzenie
poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych;

k)
pomiar
poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów;

l)
uruchomienie
klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (tryb
chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja;

m)
usunięcie
drobnych usterek;WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POSIADAĆ ORAZ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
AUTORYZACJĘ PRODUCENTÓW.Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi

i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. Dojazd
Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza,
iż znana jest mu specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponuje
wiedzą, środkami

i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest
wykonywać przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w dniach
roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, w obecności pracownika komórki
organizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami Szkoły
Policji w Katowicach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie później niż

do 13 grudnia 2019 r.


Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznego połączonego
z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, będą protokoły sporządzone przez
Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego dla każdego urządzenia
oddzielnie. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z
Wykonawcami jest Pani Beata Czopik starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia tel.
32 606 94 66 w godzinach 8:00-15:00.

OFERTA MA ZAWIERAĆ WYPEŁNIONĄ TABELĘ (ZAŁĄCZNIK NR 1) Z WYCENĄ POSZCZEGÓLNYCH
URZĄDZEŃ PODPISANĄ PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU WYKONAWCY.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się