Dostawa modułu Redex do wirówki dekantacyjnej typ D4 LL nr serii 80-132142993 do siedziby Zamawiającego w Toruniu (87-100 Toruń), Centralna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Szosa Bydgoska 49.

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa modułu Redex do wirówki dekantacyjnej typ D4 LL nr serii 80-132142993 do siedziby Zamawiającego w Toruniu (87-100 Toruń), Centralna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Szosa Bydgoska 49.
Opis: Dostawa modułu Redex do wirówki dekantacyjnej typ D4 LL nr serii 80-132142993 do siedziby Zamawiającego w Toruniu (87-100 Toruń), Centralna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Szosa Bydgoska 49 wg. zał. nr 1 A
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
)
Termin dostawy (do 8 tygodni od podpisania umowy, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min.12 miesiący, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)

Opis i specyfikacja:


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}Znak sprawy: FZ.38.266.2019Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwana dalej „ Zamawiającym” ) zaprasza
do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o
udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z jednym
Wykonawcą § 5 pkt. II ust.
„Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w
Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz.1843 ) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe i
jako takie nie podlega w/w ustawie.

Wobec powyższego zastosowanie będzie miał
„Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie
Wodociągi Sp. z o. o.”,(opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /Regulaminy” - zwany dalej Regulaminem).1. Wymagania Zamawiającego:Podana cena dostawy musi zawierać
wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z
uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących
przepisów.Termin wykonania dostawy zgodnie z
zapisami w umowie.Wykonawca jest związany złożoną przez
siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert. Termin płatności na rzecz Wykonawcy
wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.Wykonawca gwarantuje, że przy
realizacji dostaw zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały
spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania
wynikające z przepisów prawa.Jeżeli dostarczony towar jest
niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego, Zamawiający odeśle towar
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest
jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu Ofertę należy złożyć poprzez
platformę zakupową OPEN NEXUS.Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w
postępowaniu są zobowiązani do:

- załączenia skanu formularza oferty z
załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów

Wykonawca, którego oferta została
wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5
dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze)
przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa)
w formie papierowej na adres:
Dział
Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 ToruńWszelkich
informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.

·
W
przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego
udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·
Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

·
Wykonawcy
nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie
udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie
Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.2.
Zgodnie
z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych
osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail:
sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu
realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw
trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane
na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielania zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest
dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce
„przetargi” /regulacje wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo
możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania
nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom
niż wynikającym z przepisów prawa.3. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i
ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z
art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza
możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i
odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą
Platformy Elektronicznego Fakturowania.


Załączniki:

1.
Oświadczenia
Wykonawcy ( zał. nr 1, 2, 3, 4 )

2.
Oferta
załącznik nr 1 A

3.
Oświadczenie
RODO (zał. nr 5)

4.
Wzór
umowy (zał. nr 6)

5.
Wytyczne
postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich
Wodociągów Sp. z o.o.

6.
Polityka
Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się