„zakup materiałów do technologii hermetycznej TD Williamson” znak postępowania HZU.231.000063.2019

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionej Faktury VAT, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy na warunkach DDP PERN S.A. Magazyn Główny w Płocku, proszę potwierdzić)
KRS (1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk
z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
lub dokumenty wymienione w pkt 1.4 Części III SIWZ)
Wykaz zrealizowanych zakupów (2) Wykaz- zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat min. 2 zakupów w zakresie zbliżonym do przedmiotu Zakupu, ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) wystawionymi przez inwestora lub generalnego wykonawcę, potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej 2 takich zakupów;)
Certyfikat ISO (Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: „Osoby Uprawnione”), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy ISO 9001;)
Formularz Ofertowy (4) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
przez Załącznik nr 2 do SIWZ;
)
Oświadczenie Wykonawcy (5) Podpisane przez Osoby Uprawnione Oświadczenie Wykonawcy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ.)
Specyfikacja techniczna (6) Specyfikacje techniczną wraz z rysunkami technicznymi oferowanych elementów,)

Opis i specyfikacja:
Zakup materiałów w technologii hermetycznej TDWIllamson. Zamawiający wymaga aby materiały były kompatybilne z urządzeniami przewiertowymi produkcji TDWilliamson.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

PERN S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się