Dostawa wraz z montażem separatora metali nieżelaznych dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego separatora metali nieżelaznych, który będzie stanowił doposażenie istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza. Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Separacja odpadów metali nieżelaznych z zastosowaniem separatora wiroprądowego będzie realizowana na frakcji 0 - 80 mm. b) Gęstość nasypowa materiału wynosi od 0,5 do 0,6 Mg/m3. c) Separator umieszczony będzie w ciągu technologicznym za separatorem metali żelaznych nr 1-15 i za przenośnikiem taśmowym nr 1-14 o szerokości 700 mm. d) Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie przenośnika taśmowego, który dostarczy materiał z przenośnika nr 1-14 do separatora metali nieżelaznych. e) Wykonawca winien dokonać doboru parametrów separatora w zależności od rodzaju materiału, ciężaru, wielkości, przepustowości, przy czym wydajność nie może być mniejsza niż 12 Mg/h. f) Szerokość taśmy separatora winna być skorelowana z szerokością przenośnika doprowadzającego.
g) Separator winien mieć możliwość wyłączenia niezależnego od pracy ciągu całej instalacji technologicznej sortowania. h) Odseparowane metale nieżelazne należy skierować do pojemnika o pojemności ok. 1 m3 (pojemnik nie jest przedmiotem zamówienia), a oczyszczoną frakcję 0 – 80 mm należy skierować do boksu o powierzchni ok. 60 m2 zlokalizowanego w hali kompostowania. i) Separator metali nieżelaznych należy wyposażyć w odpowiednie podesty serwisowe z obu stron. j) Pomiędzy bramami komór bioreaktorów, a urządzeniami wstawianej technologii należy zachować odległość min. 12 m. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) opracowanie koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu; b) dobór separatora metali nieżelaznych, dostarczenie, instalację i uruchomienie; c) włączenie instalacji separatora metali nieżelaznych do istniejącej linii technologicznej (taśmociągi, konstrukcje); d) wykonanie instalacji elektrycznych zasilających wszystkie dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia elementy elektryczne wraz z podłączeniem do szafy zasilającej; e) włączenie separatora odpadów nieżelaznych do istniejącego systemu sterowania oraz wizualizacji – program WinCC firmy Siemens, sterownik główny Simatic S 7 lub dostarczenie nowego systemu sterowania przez Wykonawcę; f) wykonanie prób rozruchowych; g) dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym m.in.: instrukcję obsługi, rysunki i schematy montażowe uwzględniające rozmieszczenie poszczególnych elementów wraz z przewodami zasilającymi, plan konserwacji, wykaz części zamiennych); h) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji; i) działania wynikające z zobowiązań gwarancyjnych; j) wykonanie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi. 3) Podstawowa specyfikacja separatora metali nieżelaznych: a) zastosowany materiał magnetyczny – neodym; b) specjalna taśma przenośnikowa przystosowana do frakcji 0 – 80 mm; c) prędkość taśmy przenośnikowej regulowana elektronicznie w zakresie prędkości min. 1,0 – 3,0 m/s; d) szerokość robocza min. 1 000 mm; e) grubość taśmy min. 3 mm; f) napęd taśmy: silnik przekładniowy o mocy min. 2,0 kW z min. trzema czujnikami temperatury pracy falownika; g) ilość obrotów bębna biegunowego regulowana elektrycznie w zakresie min. 0 – 2500 obr/min.; h) napęd układu magnetycznego: silnik o mocy min. 3,6 kW z min. trzema czujnikami temperatury pracy falownika; i) obudowa separatora z uszczelnieniem uniemożliwiającym dostawanie się ciał obcych do wnętrza urządzenia; j) system oczyszczania taśmy; k) system automatycznego smarowania; l) wyłącznik awaryjny zlokalizowany po obu stronach separatora; m) skuteczność wysegregowania min. 90%; n) wszystkie elementy stalowe malowane farbą podkładową i wierzchnią w kolorze RAL 6018. 4. Wizja lokalna. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną hali, w której prowadzone będą prace montażowe w celu oszacowania przez Wykonawcę, na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka; uzyskania danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Termin wizji lokalnej wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy oraz rękojmi za wady fizyczne na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się