Runda 2 - MIERNIK ULTRADŹWIĘKÓW I WIBRACJI SDT270

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

MIERNIK ULTRADŹWIĘKÓW I WIBRACJI SDT270 – 1 kpl.

Wielofunkcyjny miernik ultradźwięków SDT270 SB
Elastyczna sonda ultradźwiękowa FlexID2 (440mm) - sensor 16mm
Paraboliczna sonda ultradźwiękowa w walizce Systainer 1
Ultradźwiękowa sonda kontaktowa RS2NL100 (82mm)
Ultradźwiękowa sonda kontaktowa RS2T z gwintem M6
Uchwyt magnetyczny płaski dla sondy RS2 - M6 D24x14
Uchwyt magnetyczny zakrzywiony dla sondy RS2 - M6 D30x23
Przewód spiralny Lemo/Lemo prosty dla sondy RS1, RS2, LUBEsense, FLX2
Moduł pomiaru temperatury (pirometr) dla miernika SDT270 i SDT200
Moduł pomiaru obrotów (tachometr) dla miernika SDT270
Moduł akcelerometru dla miernika SDT270
Akcelerometr Hansford 100mV/g, M6x1 z przewodem i końcówką pomiarową
Oprogramowanie miernika SDT270 wersja DU
Oprogramowanie ULTRANALISYS SUITE Master Dynamic dla SDT270 (licencja na serwer lokalny + 2 użytkowników)


Zamawiający NIE dopuszcza zastosowanie produktów „równoważnych.

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja – gwarancja minimalna 12 miesięcy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie EUR lub USD, jednakże w takim wypadku w celu porównania złożonych ofert Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości na PLN wg średniego kursu walut obcych, opublikowanego w tabeli 222/A/NBP/2019 z dnia 2019-11-18
• W zależności od wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje następujące opcje rozliczenia dostawy:
• Rozliczenie w PLN oferty złożonej w PLN
• Rozliczenie w PLN oferty złożonej w walucie obcej. W niniejszym przypadku przeliczenie płatności na PLN nastąpi w oparciu o średni kurs walut obcych, opublikowany w Tabeli A NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury;
• Rozliczenie w walucie obcej oferty złożonej w walucie obcej .

• Kryterium oceny ofert: Wartość netto oferty za cały komplet oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty, koszty logistyczne itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się