Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi magazynowej typ Zuk 30/6 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej w drugiej rundzie RFX z uwzględnieniem maksymalnego upustu cenowego na zadanie pn. „Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi magazynowej typ Zuk 30/6 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”,
zgodnie z zakresem zawartym w załącznik nr 1 do RFX.
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po realizacji zadania i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) termin realizacji zamówienia: od 01.04.2020r do 20.04.2020r
5) miejsce wykonania usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51,43-603 Jaworzno.
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Osoba do kontaktów w sprawach technicznych Adam Brożek tel.(032)715 55 86,
2. Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oferty (załącznik nr 2 do RFX)
3. Wykonawca składa ofertę cenową podając cenę netto za cały zakres prac wraz z kosztami legalizacji wagi postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 3).
4. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
5. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 Formularz Oferty,
Załącznik nr 3 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się