,,ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA (WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z JEDNEGO GORĄCEGO POSIŁKU DZIENNIE/ DO TRZECH GORĄCYCH POSIŁKÓW DZIENNIE) ORAZ USŁUGAMI UKIERUNKOWANYMI NA WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI I UZYSKANIE SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH (DOROSŁYCH, DZIECI) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE (z podziałem na części A-D)”

» Opis zapytania

Usługa ma być realizowana stosownie do ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700), w szczególności jej art. 4 lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług schronienia (wraz z
możliwością korzystania z jednego gorącego posiłku dziennie/ do trzech posiłków) oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności
i uzyskanie samodzielności życiowej dla osób bezdomnych (dorosłych, dzieci) Świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie.
2. Wielkość oraz zakres: świadczenie usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału obejmuje około 19 osób bezdomnych (dorosłych, dzieci) skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej przez GOPS (Świadczeniobiorców GOPS).
Świadczeniobiorcy, to w szczególności mężczyźni, osoby uzależnione od alkoholu, wymagające specjalistycznego wsparcia i terapii, aktywizacji społeczno-zawodowej, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, także osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety, kobiety w ciąży, kobiety
z dziećmi.
Przedmiotem zamówienia jest zatem zapewnienie schronienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału w szczególności dla:
1) Część A: do 5 osób bezdomnych – mężczyzn (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku
z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku lub do trzech gorących posiłków
oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;

2) Część B: do 10 osób bezdomnych (kobiet/mężczyzn), które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy, lub które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oczekują na umieszczenie w domu pomocy społecznej - z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach – całodziennego wyżywienia oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej (schronisko
z usługami opiekuńczymi);
3) Część C: do 2 osób bezdomnych – kobiet (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku
z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie lub do trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;


4) Część D: do 2 osób bezdomnych - kobiet w ciąży lub samotnych rodziców (głównie matek)
z dziećmi (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i
życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie lub do trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście
z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
W przypadku niezagwarantowania przez Gminę Stegna środków na realizację przedmiotu zamówienia w 2020 roku, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia liczby Świadczeniobiorców korzystających z usług. W takim przypadku, Zamawiający zapłaci za faktycznie skierowaną liczbę osób.

Podane ilości osób we wszystkich częściach są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia maksymalnej liczby osób skierowanych do danego rodzaju placówki o 3 osoby.

Dotyczy każdej części zamówienia (A-D): Wykonawca zapewnia dostosowanie co najmniej na poziomie minimalnym kadrę i kwalifikacje osób świadczących usługi w schronisku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami (ww. rozporządzenie w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni) w terminie wymaganym przez przepisy prawa.


Dotyczy każdej części zamówienia (A-D):
Minimalne wymagania wobec usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych:
1) dla schronisk działających nie wcześniej niż od 12 maja 2018 r. włącznie określa załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. z 2018 r. poz. 896) oraz wymagania określone w pkt 2 lit. vii, jeśli nie są sprzeczne/niezgodne z ww. rozporządzeniem,
2) dla schronisk działających w dniu 11 maja 2018 r. i wcześniej (niespełniających standardów określonych w ww. rozporządzeniu) - Minimalne wymagania dla podmiotów prowadzących na dzień 11 maja 2018 r. schronienie, niespełniających jeszcze standardów określonych w ww. rozporządzeniu wobec usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych:
a) okres świadczenia usług: przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu.
b) forma świadczonej usługi:
 możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C.

c) zakres usług:
 umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju
 umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. Umożliwienie prania i suszenia odzieży
 zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany
 zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu
 zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności,
o wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:
 trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
 uczestnictwo w grupach wsparcia.
o uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności może być realizowane m.in. przez:
 zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,
 trening gospodarowania własnym budżetem,
 trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
 uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej,
 zapewnienie opieki przez opiekuna
 realizacja pracy socjalnej
d) kwalifikacje osób świadczących usługi w schroniskach dla osób bezdomnych:
i. do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych Wykonawca zatrudnia:
1. pracowników socjalnych,
2. osoby z predyspozycjami do pracy z osobami wykluczonymi społecznie,
ii. schronisko zapewnia stały, fachowy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki
iii. schronisko dysponuje zapleczem osobowym i technicznym do zrealizowania zadania, w tym dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, w tym:
• osoba kierująca placówką/koordynator odpowiedzialny za funkcjonowanie placówki. Osoba taka powinna posiadać co najmniej jednoroczny staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką bezdomności.
• opiekun powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w przypadku części B schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi opiekun powinien posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy).
• pracownik socjalny – wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

e) dotyczy części B: w przypadku miejsc dla osób wymagających usług opiekuńczych placówka realizuje usługi opiekuńcze bądź usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz zapewnia pomoc medyczną w postaci pielęgniarek i dyżuru lekarza

f) obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych:
i. liczba osób w pomieszczeniach mieszkalnych:
• nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu
ii. powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym:
 nie mniej niż 4 m2/osobę. W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3 m2/osobę.
iii. wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych:
 pomieszczenia mieszkalne zapewniają swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac, komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło, pokrycie na koc) oraz dostęp do szafy,
 na jedną osobę – wydzielone miejsce w szafie, krzesło, oświetlenie główne, miejsce przy stole,
 co najmniej dwa razy w roku pomieszczenia są dezynfekowane przez uprawnione podmioty
iv. sanitariaty:
 placówka posiada pomieszczenia sanitarne, w tym przynajmniej jedno przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (łazienka, W.C. prysznic) z zachowaniem minimum intymności,
 łazienka gwarantuje możliwość dokonania zabiegów higienicznych (bieżącą zimną i ciepłą wodę),
 łazienka jest wyposażona w odpowiednią ilość: - umywalek; - pryszniców; - sedesów; - pisuarów; - itp. zgodnie z wymogami dla tego typu placówek
v. kuchnia do sporządzania indywidualnych posiłków:
 placówka dysponuje pomieszczeniem umożliwiającym wydawanie gorących posiłków dla mieszkańców placówki
 placówka dysponuje miejscem umożliwiającym przygotowywanie dodatkowych posiłków we własnym zakresie i gorącego napoju
 miejsce wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę, lodówkę i szafki kuchenne.
vi. jadalnia/ świetlica:
 pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych
 schronisko dysponuje miejscem umożliwiającym swoim mieszkańcom spożywanie posiłków; gwarantuje miejsce siedzące przy stole
 placówka zapewnia co najmniej jeden gorący posiłek dziennie
 placówka umożliwia trzy posiłki dziennie, z których jeden to danie gorące
 posiłki mogą być przygotowywane w placówce lub dowożone z zewnątrz
vii. pralnia i suszarnia:
 pomieszczenie na pralnię i suszarnię
 w przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki elektrycznej
viii. pokój spotkań indywidualnych:
 wydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych/ oddzielne miejsce do wizyt
ix. zapewnienie dostępu do środków masowego przekazu i komunikacji
g) inne:
a. dostosowanie do standardów podstawowych usług świadczonych w schronisku powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
b. placówka zabezpieczy oznakowane i wydzielone miejsce do palenia papierosów
c. placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiona barier architektonicznych,
d. w schronisku panuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych
e. ma swój regulamin
f. prowadzi dokumentację opisującą bieżące wydarzenia w placówce, wypełniany każdego dnia, ułatwiający ciągłość pracy oraz umożliwiający odtworzenie wydarzeń po upływie określonego czasu,
g. prowadzi rejestr osób korzystających z pomocy specjalistycznej placówki
h. placówka spełnia wymogi sanepidu, straży pożarnej oraz BHP
i. pomieszczenia placówki są estetyczne i zadbane (np. wytapetowane, pomalowane)
j. placówka posiada telefon czynny w okresie funkcjonowania
k. placówka jest wyposażona w apteczkę
l. placówka zapewnia miejsce odosobnione dla osób podejrzanych o choroby zakaźne, względnie stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców lub odrębnego pomieszczenia, w którym istnieje możliwość czasowego odizolowania osoby tego wymagającej, której stan zdrowia pozwala na przebywanie w schronisku lub noclegowni,
m. placówka zapewnia środki do odwszawiania i wymianę odzieży oraz podstawowe środki higieny i czystości, szczególnie osobom pozbawionym dochodu,
n. placówka zapewnia poczucie bezpieczeństwa w zakresie swojego funkcjonowania
o. umożliwia skorzystanie z pomocy psychologa, pedagoga lub terapeuty uzależnień zgodnie z potrzebami osoby/rodziny i do części zamówienia,
p. placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć osoby bezdomne, posiadające skierowanie z GOPS Stegna. Osobie bezdomnej musi być zapewniony w nagłych przypadkach, pierwszy kontakt z lekarzem lub w razie potrzeby wezwanie pogotowia ratunkowego.
q. liczba miejsc nie powinna być większa niż 80,
r. placówka posiada wydzielone pomieszczenie do prac biurowych,
s. placówka zapewnia dostęp do komputera z Internetem,
t. placówka zapewnia przestrzeganie i poszanowanie wolności, praw
i obowiązków człowieka i obywatela w stosunku do wszystkich osób korzystających ze schroniska, w tym do przestrzegania ich dóbr osobistych zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP
u. placówka zapewnia stałą współpracę pracownika socjalnego
w schronisku, utrzymanie kontaktu pracownika socjalnego Placówki
z pracownikiem socjalnym Zamawiającego w dniach powszednich
w godzinach urzędowania Ośrodka,
Zamawiający dopuszcza w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową udzielenie schronienia
z pominięciem standardów, o których mowa wyżej oraz w innej formie niż określona wyżej.


Ponadto, każdy Wykonawca (niezależnie od części zamówienia):
 prowadzi rejestr osób korzystających z pomocy placówki skierowanych przez GOPS Stegna wraz z oświadczeniami o zapoznaniu się z regulaminem,
 prowadzi pracę socjalną (dotyczy części A-D), w tym:
1. motywuje osoby bezdomne, u których występuje problem uzależnienia,
do podjęcia terapii odwykowej,
2. motywuje do podjęcia lub kontynuacji leczenia somatycznego
lub psychiatrycznego,
3. zapewnia dostęp do informacji dot. różnych form pomocy w tym między innymi prawnej, medycznej, mieszkaniowej,
4. pomaga Świadczeniobiorcom w wypełnianiu i składaniu wszelkich dokumentów dotyczących realizowanego planu pracy lub kontraktu socjalnego tj. dowód osobisty, dokumenty do ZUS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lokal socjalny, świadczenia rodzinne,
5. motywuje Świadczeniobiorców do podejmowania pracy zarobkowej oraz zwiększania swoich kwalifikacji zawodowych.
6. Wykonawca przesyła każdorazowo kopię planu pracy, projekt kontraktu socjalnego, kopię programów wychodzenia z bezdomności, projektów socjalnych lub innych dokumentów dotyczących współpracy ze Świadczeniobiorcą Zamawiającemu, realizacji planów pracy, programów wychodzenia z bezdomności lub projektów socjalnych lub innych rodzajów współpracy ze Świadczeniobiorcą Powyższa realizacja będzie monitorowana na bieżąco przy współpracy pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych w GOPS Stegna z pracownikiem socjalnym schroniska.
7. Wykonawca zapewnia bieżący kontakt między pracownikiem socjalnym schroniska, a pracownikiem GOPS w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do środy, w godzinach od 7.00 do 16.00 w czwartki oraz od 7.00 do 14.00 w piątki. Bieżący kontakt, o którym mowa w niniejszym punkcie, musi umożliwiać podjęcie natychmiastowych działań w celu sprawdzenia, weryfikacji i przekazania informacji o aktualnej sytuacji danej osoby przebywającej w schronisku. Wykonawca niezwłocznie informuje elektronicznie na adres e-mail sekretariat@gops-stegna.pl oraz inny wskazany przez Zamawiającego adres lub telefonicznie 55 247 82 86, o każdym skreśleniu, usunięciu osoby skierowanej ze schroniska.
8. ma prawo do wykazywania osoby bezdomnej na liście obecności
w przypadku usprawiedliwionych nieobecności trwających nie dłużej niż 2 dni.
9. motywuje osoby bezdomne do podejmowania wszelkiej aktywności zawodowej
10. zapewnia posiłek/ jeden gorący posiłek bądź trzy posiłki w tym jeden gorący zgodnie ze skierowaniem,
11. w miarę możliwości – zapewnia zmianę odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwia wyprania brudnej,
12. zapewnia podstawowe środki higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości, szczególnie osobom pozbawionym dochodu,
13. zapewnia pomoc mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu
z lekarzem lub placówkami ochrony zdrowia,
14. stale współpracuje z GOPS w szczególności przy realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności,
15. umożliwia z uwagi na charakter zadania i podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych, zapobieganie zrywaniu więzi rodzinnych i społecznych, kontynuowanie leczenia. Zamawiającemu zależy na tym, aby Schronisko Wykonawcy znajdowało się blisko Stegny z uwagi na to, że Świadczeniobiorcy GOPS Stegna są mieszkańcami gminy Stegna, ostatnie zameldowanie na pobyt stały mieli w gminie Stegna, jak również ich rodziny mogą zamieszkiwać na terenie Stegny
i okolic.
16. wymogi stawiane przez Zamawiającego Wykonawcy prowadzącemu schronisko, należy udokumentować stosownym załącznikiem do oferty (tj. np: opracowanym Programem Podejmowanych Działań i Pracy
z Osobami Bezdomnymi). Ww. Program zostanie przedłożony
do akceptacji Zamawiającemu;Wykonawca i prowadzona przez niego placówka w trakcie realizacji zadania ściśle współpracuje z:
 GOPS Stegna,
 Ochroną Zdrowia,
 Służbami Miejskimi,
 innymi podmiotami w zależności od potrzeb.

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć osoby bezdomne, posiadające skierowanie z GOPS w Stegnie.


h) Oznaczenie przedmiotu zamówienia (część A-D) według CPV:
kod CPV: 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

(dotyczy części A-D):

i) W przypadku zmiany przepisów prawa, określających wymagania w stosunku do udzielania schronienia (np. standardy schronisk, kadry zatrudnionej w schronisku itp.), będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionymi wymogami.
j) Wykonawca zapewnia osobom realizującym przedmiot zamówienia, w sytuacjach określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) minimalne stawki godzinowe wynagrodzenia brutto, które, nie będą niższe niż 17,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia pracy (dotyczy roku 2020) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
k) Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł.


Uwaga!
Ilości osób wskazane w niniejszym rozdziale IWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usług w wielkościach podanych w IWZ.

Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości planowanych osób. Zamawiający zapłaci za faktycznie skierowaną ilość osób.

7. Podwykonawstwo:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
za usługi wykonane przez podwykonawców.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą tej części realizacji zamówienia, dla której Wykonawca polega na jego wiedzy
i doświadczeniu.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów oraz obejmie przedmiot zamówienia.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego prawidłowego świadczenia usług przez podległe mu osoby oraz samokontroli prawidłowości wykonywania usług. W tym celu Wykonawca winien posiadać system wewnętrznej kontroli realizacji zamówienia. Procedura powyższa winna zawierać rozwiązania umożliwiające Wykonawcy bieżący monitoring świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonywanie przez Wykonawcę zmiany w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w Rozdziale VII pkt 1 IWZ. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie zgodnie z umową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 12
Stegna 82-103
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie
ul. Wojska Polskiego 12
Stegna 82-103
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się