Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w okresie styczeń – grudzień 2020 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca).
1. Każda trasa winna być dostosowana do dowozu dzieci do wszystkich szkół podstawowych, tj.:
1) Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9,
2) Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach, ul. Leśna 14,
3) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gazomi, Gazomia Stara 29,
4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach, ul. Piotrkowska 20,
5) Szkoła Podstawowa w Srocku, ul. Łódzka 5,
6) Szkoła Podstawowa w Rękoraju, Rękoraj 52.

2. Bilety obejmować będą następujące trasy dowozu i odwozu uczniów:
TRASA NR 1
Moszczenica – Pomyków – Baby – Kiełczówka – Raciborowice – Baby - Gościmowice Drugie – Moszczenica
Uczniowie dojeżdżający do: W okresie
styczeń – grudzień 2020
Szkoły Podstawowej w Moszczenicy 64
Szkoły Podstawowej w Babach 69
RAZEM 133


TRASA NR 2
Moszczenica – Kosów – Gajkowice – Rękoraj – Gazomia Stara – Psary – Gazomia Nowa – Moszczenica

Uczniowie dojeżdżający do: W okresie
styczeń – grudzień 2020
Szkoły Podstawowej w Moszczenicy 122
Szkoły Podstawowej w Gazomi 51
RAZEM 173


TRASA NR 3
Rękoraj – Sierosław – Srock – Gościmowice Pierwsze – Podolin – Srock
Uczniowie dojeżdżający do: W okresie
styczeń – grudzień 2020
Szkoły Podstawowej w Srocku 95
Szkoły Podstawowej w Rękoraju 25
RAZEM 120

TRASA NR 4
Piotrków Trybunalski – Raków – Michałów – Jarosty - Moszczenica

Uczniowie dojeżdżający do: W okresie
styczeń – grudzień 2020
Szkoły Podstawowej w Moszczenicy 78
Szkoły Podstawowej w Jarostach 144
RAZEM 222

UWAGA!!!
1) Na trasie nr 4 przewóz uczniów do szkoły (dowóz) musi być wykonywany przez co najmniej dwa pojazdy.
2) Na każdej trasie dowóz dzieci powinien rozpoczynać się najwcześniej o godzinie 7.00.
3) Planowaną liczbę dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ.3. Harmonogram przewozu dzieci:
Wstępny harmonogram przewozu dzieci zawiera załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
Wstępny harmonogram przewozu uczniów

Lp. Trasa Trasa dowozu/odwozu Planowane godziny dowozu * Planowane godziny odwozu* Liczba dzieci dojeżdżających na danej trasie w okresie styczeń – grudzień 2020
1 Trasa nr 1
Gajkowice k. p. Bernera (olszyny) ↔ Gościmowice Powęziny ↔ Gościmowice Drugie – OSP ↔ Gościmowice Drugie – kapliczka ↔ Baby – SP ↔ Raciborowice – przejazd PKP ↔ Raciborowice – sklep ↔ Raciborowice – kapliczka ↔ Kiełczówka – przystanek PKS – k. P. Godali ↔ Baby – SP ↔ Moszczenica 7.50 12.30 – 16.00 73
2 Moszczenica, ul. Cmentarna ↔ Baby, ul. Zielona ↔ Baby, ul. Polna ↔ Pomyków II – kapliczka ↔ Pomyków I – przystanek ↔ Moszczenica, ul. Cmentarna przy ul. Poduchownej ↔ Moszczenica – OSP ↔ Moszczenica – SP 7.50 12.30 – 16.00 77
3 Trasa nr 2 Moszczenica, ul. Proszeńska ↔ Gazomia Nowa – Gazomka – kapliczka ↔ Gazomia Nowa – przystanek – krzyżowka – k. P. Staniaszka ↔ Gazomia Nowa – OSP ↔ Gazomia Nowa – k. P. Staniaszka ↔ Psary Stare – OSP ↔ Psary Stare – początek ↔ Gazomia Stara – SP ↔ Moszczenica, ul. Gazomska ↔ Moszczenica – SP 7.50 12.30 – 16.00 78
4 Gajkowice – k. P. Bernera ↔ Gajkowice – przystanek ↔ Rękoraj ↔ Kosów – Korea ↔ Kosów – ubojnia ↔ Kosów, ul. Główna ↔ Kosów – GOPS ↔ Kosów, ul. Leśna – k. P. Żerka ↔ Kosów, ul. Leśna – k. P. Mirowskiego ↔ Kosów – Batorówka ↔ Moszczenica, ul. Nowy Świat ↔ Moszczenica – SP 7.50 12.30 – 16.00 93
5 Trasa nr 3 Podolin „Górka” Kolonia ↔ Podolin nr 98A – k. P. Olejnika ↔ Podolin nr 62A – k. P. Kuchty ↔ Budy Szynczyckie – skręt ↔ Podolin nr 68 – zielony przystanek ↔ Gościmowice Pierwsze nr 49 ↔ Gościmowice Pierwsze nr 16 – k. P. Kiśla ↔ Gościmowice Pierwsze nr 35 ↔ Srock, ul. Wschodnia 9 ↔ Srock, ul. Południowa 12 ↔ Srock, ul. Południowa 42 ↔ Srock, ul. Południowa 62 ↔ Dąbrówka – kapliczka ↔ Dąbrówka nr 15 ↔ Rękoraj 7.50 12.30 – 16.00 104
6 Rękoraj Dobra ↔ Rękoraj nr 15 ↔ Rękoraj nr 34 ↔ Sierosław – kapliczka I ↔ Sierosław OSP ↔ Sierosław – kapliczka II ↔ Rękoraj – SP ↔ Srock – szkoła 7.50 12.30 – 16.00 18
7 Trasa nr 4 Raków, ul. Główna – kapliczka ↔ Michałów, ul. Południowa ↔ Michałów, ul. Południowa – sklep ↔ Jarosty – k. przedszkola – stara SP ↔ Jarosty – OSP ↔ Karlin – ogrody ↔ Karlin – Pieńki Karlińskie, ul. Leśna – betoniarnia ↔ Karlin – Doły Brzeskie – k. cmentarza ↔ Kafar 8b ↔ Jarosty – SP 7.45 12.30 – 16.00 68
8 Piotrków Trybunalski, ul. Gęsia ↔ Piotrków Trybunalski, ul. Nowowiejska przy ul. Łódzkiej ↔ Piotrków Trybunalski, ul. Nowowiejska – pętla – wiadukt ↔ Daszówka, ul. Polna 75 ↔ Piotrków Trybunalski, ul. Cała 35 ↔ Piotrków Trybunalski, ul. Cała/ul. Turystyczna – kapliczka ↔ Jarosty – wiadukt – ul. Żeńców ↔ Jarosty – SP ↔ Jarosty – k. przedszkola – stara SP ↔ Michałów – cegielnia ↔ Michałów, ul. Południowa ↔ Raków, ul. Główna – kapliczka ↔ Raków, ul. Piotrkowska ↔ Moszczenica, ul. Rolna ↔ Moszczenica, ul. Piotrkowska – DINO ↔ Moszczenica, ul. Piotrkowska przy ul. Robotniczej ↔ Moszczenica – Szkoła Podstawowa 7.45 12.30 – 16.00 133
644Ostateczna ilość i kolejność przystanków, rzeczywiste godziny odjazdów, liczba dzieci oraz liczba odwozów zostaną ustalone przez Wykonawcę z dyrektorami szkół. Harmonogram może ulegać zmianie w czasie wykonywania umowy, w szczególności w przypadku zmian w organizacji placówek oświatowych, zmian planu zajęć oraz zmiany wyznaczonych przystanków.

4. Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Liczba uczniów dojeżdżających na poszczególnych trasach jest liczbą prognozowaną i może zmieniać się w trakcie realizacji zamówienia. Przewiduje się możliwość zmian ilości dowożonych uczniów o około 10%.
2) Dowożenie uczniów do szkół podstawowych odbywać się będzie w godzinach 7.00 – 8.05, odwóz w godzinach 12.30 – 16.00, z tym, że odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy powinien być realizowany w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki o godzinach 13:00, 15:00 oraz 16:00, a w piątki o godzinach 13:00 i 15:00 z zastrzeżeniem, że odwóz
o godz. 13:00 każdego dnia do 30.06.2020 r. i odwóz o godz. 15.00 od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. będzie realizowany w następującej kolejności: Gajkowice – k. P. Bernera ↔ Gajkowice – przystanek ↔ Rękoraj ↔ Rękoraj 15 ↔ Kosów – Korea ↔ Kosów – ubojnia ↔ Kosów, ul. Główna ↔ Kosów – GOPS ↔ Kosów, ul. Leśna – k. P. Żerka ↔ Kosów, ul. Leśna – k. P. Mirowskiego ↔ Kosów – Batorówka ↔ Moszczenica, ul. Nowy Świat ↔ Moszczenica – SP, a odwozy o godz. 13.00, 15:00 (poza w/w datami) i 16:00 według trasy zawartej we wstępnym harmonogramie przewozu uczniów.
3) Na niektórych trasach wystąpi dwukrotny odwóz uczniów.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół jak i również w drodze powrotnej. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo, tj. poza kierowcą, opiekuna.
6) Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, cywilnej za działanie lub zaniechanie
w związku ze sprawowaną opieką.
7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach lub odpowiednią ilością autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach.
8) Szczegółowa, imienna lista uczniów, dla których zostaną zakupione bilety (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez dyrektorów szkół lub osoby przez nich upoważnione przed rozpoczęciem każdego miesiąca.
9) Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku 2020 może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów – Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
10) Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
11) Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne.
12) Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia, tj. ważne prawo jazdy kat. D, ważne badania lekarskie i psychologiczne, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby.
13) Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie zestawienia miesięcznych biletów imiennych.
14) Pozostałe warunki, jakim ma odpowiadać wykonany przedmiot zamówienia, zawarte są w Polskich Normach lub PN przenoszących normy europejskie, bądź normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
15) Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, rekolekcji, uroczystości szkolnych (choinka, dzień dziecka itp.), dowozu w niektóre soboty przy odpracowywaniu dni wolnych, dowozu na zawody sportowe oraz konkursy organizowane przez szkoły prowadzone przez Gminę Moszczenica.
16) Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i innych przepisach związanych z przewozem osób.
17) Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić
w razie potrzeby dodatkowe kursy, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu – każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
18) Ze względu na różne kierunki dojazdu uczniów do szkół oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz).
19) Przewiduje się, że ok. 15% uczniów będzie korzystać z przewozu tylko w jedną stronę (dowóz lub odwóz) wtedy cena biletu miesięcznego wyniesie 50% wartości biletu miesięcznego dwustronnego.

5. Obowiązki osoby pełniącej funkcję opiekuna:
1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania lub wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu,
2) współpracowanie z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a mianowicie opiekun:
a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu,
b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi
i wychodzi na zewnątrz,
c) sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających,
d) nadzoruje wsiadanie uczniów służąc w razie potrzeby pomocą przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi,
e) sprawdza po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące,
f) sprawdza po zamknięciu drzwi pojazdu, czy zamknięte są drzwi tylne – awaryjne,
a następnie przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,
g) kontroluje na bieżąco w trakcie przejazdu stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu na drodze,
h) w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających oraz służy pomocą uczniom w razie potrzeby,
i) po wyjściu uczniów opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy
w celu dalszej jazdy,
j) odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia
w miejscu zatrzymania kończącym odwóz,
k) po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów (np. torba, odzież itp.) przekazuje znalezione przedmioty kierowcy pojazdu,
l) w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia/-ów zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa – nie przyniosła ona oczekiwanych skutków, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczeń jest dowożony. Opiekun powinien sporządzić notatkę z podaniem imienia i nazwiska ucznia, nazwy szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza, opisać zdarzenie (zachowanie), opisać podjęte przez opiekuna działania i czynności w stosunku do zaistniałej sytuacji. Notatka winna być przekazana do Referatu Edukacji Urzędu Gminy w Moszczenicy,
m) w przypadkach szczególnych powiadamia o zaistniałym zdarzeniu policję, wcześniej informuje o tym fakcie dyrektora danej szkoły oraz inspektora ds. oświaty w Referacie Edukacji Urzędu Gminy w Moszczenicy,
n) w przypadku przewidywanej możliwości opóźnienia przyjazdu autobusu (np.
z powodu trudnych warunków drogowych), a także w razie zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej mogącej spowodować opóźnienie, opiekun lub kierowca autobusu zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem lit. o,
o) w przypadku awarii lub wypadku opiekun zobowiązany jest podejmować wspólnie
z kierowcą autobusu działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać opiekuna z ww. obowiązkami.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę kierowców oraz opiekunów w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040) w całym okresie realizacji zamówienia, kiedy takie czynności będą wykonywane. Obowiązek ten dotyczy także zmiany lub zastępstwa osób wykonujących wymienione wyżej czynności.

7. Zamawiający wymaga, aby w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu wymogu zatrudnienia wyżej wymienionych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczeniem powinno być aktualizowane każdorazowo w przypadku zmian. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego powinno zawierać w szczególności:
1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;
2) datę złożenia oświadczenia;
3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu;
4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia przedłożył:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
10. Za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ (załącznik nr 7).
11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Wskazane powyżej obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę dotyczą odpowiednio także Podwykonawców.
14. Zamawiający żąda, aby w umowie z Podwykonawcą Wykonawca zawarł odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej i umożliwiające Zamawiającemu kontrolę realizacji tego obowiązku przez Podwykonawcę.
15. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do przedstawienia:
- kopii polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia i ważnej na cały okres obowiązywania umowy na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia objęte ww. ubezpieczeniem. Zamawiający dopuszcza przedłożenie kopii polisy ubezpieczeniowej, której okres obowiązywania jest krótszy niż okres obowiązywania umowy pod warunkiem, że Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu kopie kolejnych polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł, tak by Wykonawca był objęty tym ubezpieczeniem przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kosowska 1
Moszczenica 97-310
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
Moszczenica 97-310
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się