Dostawa systemu mieszania próbki we wszystkich naczyniach w piecu mikrofalowym Mars 6 posiadanym przez Zamawiającego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu mieszania próbki we wszystkich naczyniach EASYPREP, w posiadanym przez Zamawiającego piecu mikrofalowym MARS 6 producenta CEM Corporation. Dostarczony system ma wspomagać ekstrakcję mikrofalową w piecu.
Dostawa obejmuje wniesienie, montaż, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania (przetestowanie) w miejscu pracy pieca oraz instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca (lub podwykonawca/osoba wykonująca montaż systemu) musi być autoryzowanym serwisantem pieców producenta CEM Corporation.
Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony i zamontowany do bud. F3 pok. 223, ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ.
3. Klasyfikacja wg kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 12 -miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony system. Okres gwarancji jest liczony od daty instalacji i podpisania protokołu odbioru. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się w § 10 umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).
W kryteriach oceny ofert Zamawiający będzie oceniał wydłużenie tego okresu.
6. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 20.12.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się