Dostawa i montaż mikroskopów dla Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części.

» Opis zapytania

Przedmiotem umowy jest: Dostawa i montaż mikroskopów dla Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części. CZĘŚĆ 1 - Dostawa 5 mikroskopów stereoskopowych. 3.1. Zakres rzeczowy zamówienia został zawarty w Parametrach Technicznych zał. nr 1A do SIWZ.

3.2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

3.3.Miejscem dostawy jest Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej 50-375 Wrocław, ul. Norwida 31.

3.4. Zamawiający wymaga, aby oferowane mikroskopy były fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.

3.5. Warunki rękojmi i gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesiące, okres gwarancji i rękojmi stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Wykonawca dokona darmowego przeglądu pod koniec okresu gwarancyjnego u Zamawiającego.

3.6. Warunki serwisu gwarancyjnego:
a) czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 7 dni,
b) czas naprawy – nie dłużej niż 14 dni robocze, czas naprawy stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ,
c) w przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy, liczba ta nie obejmuje napraw
wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych,
d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad, w terminie, o którym mowa w pkt. 3.6.b licząc od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego, ulec przedłużeniu. Przez „reakcję na zgłoszenie usterki” Zamawiający rozumie: pojawienie się serwisanta u Zamawiającego i rozpoczęcie naprawy zgłoszonego sprzętu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3.6.b na swój koszt i ryzyko.

3.7. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest potwierdzony przez jednostkę protokół odbioru mikroskopów. Faktura winna zawierać nr konta Wykonawcy, nazwę jednostki oraz nr umowy.

CZĘŚĆ 2 Dostawa i montaż mikroskopu biologicznego z kamerą.
3.1. Zakres rzeczowy zamówienia został zawarty w Parametrach Technicznych zał. nr 1B do SIWZ.

3.2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 5a do SIWZ.

3.3.Miejscem dostawy jest Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej 50-375 Wrocław, ul. Norwida 31.

3.4. Zamawiający wymaga, aby oferowane mikroskopy były fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.

3.5. Warunki rękojmi i gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcy okres gwarancji i rękojmi stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Wykonawca dokona darmowego przeglądu pod koniec okresu gwarancyjnego u Zamawiającego.

3.6. Warunki serwisu gwarancyjnego:
a) czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 7 dni,
b) czas naprawy – nie dłużej niż 14 dni robocze, czas naprawy stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ,
c) w przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy, liczba ta nie obejmuje napraw
wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych,
d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad, w terminie, o którym mowa w pkt. 3.6.b licząc od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego, ulec przedłużeniu. Przez „reakcję na zgłoszenie usterki” Zamawiający rozumie: pojawienie się serwisanta u Zamawiającego i rozpoczęcie naprawy zgłoszonego sprzętu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3.6.b na swój koszt i ryzyko.

3.7. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest potwierdzony przez jednostkę protokół odbioru mikroskopów. Faktura winna zawierać nr konta Wykonawcy, nazwę jednostki oraz nr umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się