Dostawę sprzętu do wyposażenia warsztatów dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku w ramach projektu: pn.:"Zawody przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Gwarancja część 2 (należy podać o ile lat zostanie wydłużona minimalna 2 letnia gwarancja (wpisać odpowiedni o 1 rok-1, o 2 lata -2, o 3 lata -3))
Gwarancja część 1 (należy podać o ile lat zostanie wydłużona minimalna 2 letnia gwarancja (wpisać odpowiedni o 1 rok-1, o 2 lata -2, o 3 lata -3))
offer_value (Wartość oferty)
Split payment (zgodnie z zapisami umowy)
E-fakturowanie (Proszę potwierdzić zapoznanie się z informacją z załącznika)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Zamawiający - Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 tyś. euro
pn. : Dostawa sprzętu do wyposażenia warsztatów dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku w ramach projektu: pn.:"Zawody przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

I.Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (zał. 1) oraz wzór umowy (zał. 2).
Zamówienie podzielone jest na 2 części:Część 1 Dostawa
narzędzi do wyposażenia warsztatów szkolnych dla Zespołu Szkół
Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku.Kody CPV:43800000-1 Urządzenia warsztatowe44512940-3 Zestawy narzędziowe43830000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
44512000-2 Różne narzędzia ręczne

Część 2 Dostawa
sprzętu do wyposażenia warsztatów szkolnych w zakresie urządzeń
do warsztatu samochodowego dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Płocku.
Kody CPV:
42000000-6 Maszyny przemysłowe
38548000-8 Przyrządy do pojazdów mechanicznych

42400000-0 Urządzenia podnośnikowe
38552000-9 Mierniki elektroniczne
II.Kryterium oceny ofert dla części 1 i 2

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

1)Cena – 80 %

2)Gwarancja – 20 %

W każdym kryterium można uzyskać max100 pkt

2. Kryterium"Cena"-C będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę dla danej części. Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
C min

C = ---------- X 100 pkt = …........... pkt

Co

gdzie: C min- cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej

3.Punkty w kryterium „Gwarancja”- G zostaną przyznane za wydłużenie gwarancji jakości na dostawę objętą przedmiotem zamówienia, podaną przez wykonawcę dla danej części. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt na min. 2 lata.

Jeżeli wykonawca przedłuży gwarancję na otrzyma następujące pkt:
o 1 rok uzyska – 50 pkt
o 2 lata uzyska – 75 pkt

o 3 lata uzyska – 100 pkt

Okres gwarancji należy proponować w pełnych latach.
Uwaga! Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na jedną część to w okienku gwarancja dotyczącym części na którą nie składa oferty wpisuje słowo "nie dotyczy".

4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium dla danej części z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium,obliczonych wg wzoru:
P= C x 80% + G x 20%

gdzie:C– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,

G– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium„Gwarancja”

P– łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.

IV.Termin dostawy do 24 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
V.W przypadku oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej Zamawiający może poprawić oczywistą omyłkę pisarską lub rachunkową lub wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień złożonej oferty.
VI.W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień,przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

VII.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Oferent załącza do oferty wykaz zaoferowanych produktów dla danej części zawierający nazwę produktu, model, producenta wg. wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (zał. 3).
VIII.Na wezwanie zamawiającego Oferent,którego oferta jest najkorzystniejsza (w danej części) zobowiązany będzie złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
1)specyfikację techniczną proponowanych urządzeń (tj. np. wydruki,opisy, foldery, karty katalogowe itp.) które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie.

IX.W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

X.Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

XI.Ogłoszenie,a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

XII.Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

XIII.Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej i pisemnej.
XIV.W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

XV.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt VI, VIII, IX.

XVI.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Dominika Rucińska Wydział Zamówień Publicznych 24 367 15 77;

Monika Rogalska Wydział Funduszy Europejskich 24 367 16 06.

W załączeniu przekazujemy:
1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 - załącznik nr 1

2.Wzór umowy - załącznik nr 2

3.Wykaz zaoferowanych urządzeń dla części 1 i 2 - załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO
Gmina Miasto Płock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej„RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Płock: iod@plock.eu,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.Dostawa sprzętu do wyposażenia warsztatów dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
w ramach projektu: pn.:"Zawody przyszłości” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem,że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

______________________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Płocka


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się