Elektrody i filtr do Plimetron i HACH

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę nw. materiałów:

ELEKTRODA PH 08362=A=2000 ANALIZATOR POMIARU PH – 2 szt.

FILTR PRÓBKI FA-03 ANALIZATOR KRZEMIONKI SiO2 SILKOSTAT 9210/9211 POLYMETRON – 2 szt.

ELEKTRODA ODNIESIENIA 09240=C=0310 POLYMETRON ANALIZATOR 9245-9240 – 2 szt.

ELEKTRODA TLENOWA BEZ KORPUSU SONDY PPB NR.09182=A=1000 TLENOM.POLYMETRON 9183 – 2 szt.

KOMPLETNA ELEKTRODA 02 TPM-09182-A-1000 Z CZUJNIKIEM NTC I KORPUSEM - 1 kpl.

Zamawiający NIE dopuszcza zastosowanie produktów „równoważnych.

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja – gwarancja minimalna 12 miesięcy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie EUR lub USD, jednakże w takim wypadku w celu porównania złożonych ofert Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości na PLN wg średniego kursu walut obcych, opublikowanego w tabeli 221/A/NBP/2019 z dnia 2019-11-15
• W zależności od wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje następujące opcje rozliczenia dostawy:
• Rozliczenie w PLN oferty złożonej w PLN
• Rozliczenie w PLN oferty złożonej w walucie obcej. W niniejszym przypadku przeliczenie płatności na PLN nastąpi w oparciu o średni kurs walut obcych, opublikowany w Tabeli A NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury;
• Rozliczenie w walucie obcej oferty złożonej w walucie obcej .

• Kryterium oceny ofert: Wartość netto oferty za wszystkie pozycje oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty, koszty logistyczne itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się