Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostarczenia map do celów projektowych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla wybranych terenów wzdłuż Wilgi oraz Wisły cz. 1 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

» Opis zapytania

1.1 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 3)10. SIWZ i załącznikach do SIWZ. Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są również materiały załączone do SIWZ, tj.:
1.1.1 Załącznik Lokalizacja – mapy z lokalizacją obszaru przedmiotu zamówienia (wilga_zal4, wisla_zal1, wisla_zal2, wisla_zal3),
1.2 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 12 miesięcy rękojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym w ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego w treści oferty.
1.3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, ewentualnie udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług, a w szczególności dotyczących wykonania i dostarczenia map do celów projektowych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
1.4 Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia członków zespołu projektowego na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością twórczą i autorską, więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikającej z Kodeksu pracy, a ponadto termin realizacji niniejszego zamówienia publicznego jest krótki. Zauważyć też należy, iż projektanci najczęściej są przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a realizacja usług tego rodzaju następuje w formie samozatrudnienia.
2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do dnia 31.03.2020r., uwzględniając terminy pośrednie i zakresy projektowe (etapy), przedstawione w treści SIWZ.
3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, przedstawioną odpowiednio w tabeli wskazanej we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty powinien być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań o ile są znani na etapie składania ofert.
6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Za Torem 22
Kraków 30-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Za Torem 22
Kraków 30-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się