Przyrząd do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych wg wymagań normy PN-EN ISO 11092:2014-11

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Przyrząd do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych wg wymagań normy PN-EN ISO 11092:2014-11 spełniający parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
Przyrząd zwany pocącą się zaizolowaną cieplnie płytą i występujący pod oryginalną nazwą Sweating guarded hotplate przeznaczony jest wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych zgodnie z metodą badania opisaną w normie PN-EN ISO 11092:2014-11,,Tekstylia – Wyznaczanie właściwości fizjologicznych – Pomiar oporu cieplnego i oporu pary wodnej w warunkach stanu ustalonego ( metoda pocącej się zaizolowanej ciepnie płyty)”.
Konstrukcja przyrządu powinna umożliwiać umieszczenie przyrządu w komorze klimatycznej o przestrzeni roboczej: szerokość – 120 cm x głębokość – 65 cm x wysokość – 120 cm, w którą zaopatrzone jest Laboratorium IW.
Rozwiązanie konstrukcyjne płyt pomiarowych do pomiaru oporu pary wodnej i oporu ciepła powinny spełniać wymagania opisane w normie PN-EN ISO 11092:2014-11 i spełnienie wymagań powinna być zadeklarowane przez dostawcę przyrządu.
Ponadto konstrukcja przyrządu powinna zapewniać:
- kontrolowany przepływ strumienia powietrza nad płytą pomiarową,
- pomiary dla próbek o zróżnicowanej grubości łącznie z maksymalną grubością 100 mm,
- elektroniczne i manualne ustawienie wysokości płyty niezbędne dla dokładnego ustawienia
parametrów testu.
Oprogramowanie monitorujące przebieg pomiaru powinno:
- posiadać moduły dla procedur wyznaczania Rct ( opór cieplny) i Ret ( opór pary wodnej),
- umożliwiać automatyczne zadawanie warunków klimatycznych ( temperatura i prędkość przepływu powietrza) i monitorowanie podczas pomiaru,
- monitorowanie wartości parametrów Rct i Ret podczas pomiaru ( przebieg wartości w postaci zmian w czasie wykonywania pomiaru – np. monitorowanie na wykresie),
- zbieranie danych z pomiarów, wykonanie zadanych obliczeń i ich archiwizację.

Przyrząd musi być fabrycznie nowy z trwale oznaczonym znakiem CE oraz posiadający certyfikat CE.
Dopuszcza się urządzenia równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych.
Wykonawca dostarczy sprzęt na miejsce jego pracy w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Włókiennictwa na swój koszt, dokona jego instalacji w komorze klimatycznej oraz dokona pierwszego uruchomienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się