Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy: kategorii C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną dla 20 (+/- 4) uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, kształcących się w zawodzie kierowca mechanik. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie NNW, opłacenie wymaganych badań lekarskich, badań psychologicznych, przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych dla każdego uczestnika kursu oraz ustalenie terminu egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem dla wybranych uczestników.
2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących poniżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.:
a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.),
b) Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zatrudni minimum 2 instruktorów nauki jazdy. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z poźn. zm.). Wyżej wymienione osoby winny być zatrudnione na cały okres realizacji umowy.
c) Wykonawca w terminie do 5 dnia każdego miesiąca i na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w lit. b), np. przedstawiając oświadczenie tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę.
d) w przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu, o którym mowa w lit b), wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji umowy licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w lit. b) powyżej.
e) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy Załącznik Nr 10 do SIWZ. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym wykonawca nie wypełnił zobowiązania.
f) Wykonawca do realizacji zamówienia (przed zawarciem umowy) przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, (wykaz stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
g) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę instruktorów nauki jazdy na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wrzosowa 44
Kielce 25-211
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
Kielce 25-211
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się