Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim.

» Opis zapytania

Nazwa: Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim.
Opis: Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni od daty dostrczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego , proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}Nowy Dwór Mazowiecki,
18-11-2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania


Modernizacja placów zabaw na
terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym
Dworze Mazowieckim.


Zamawiający
zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej
wykonania powyższego zadania.


I. Nazwa
i adres zamawiającego


Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki


z siedzibę ul.
Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,


NIP 531 10 00 938


II. Tryb
postępowania


Postępowanie
prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


III. Przedmiot
zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie zadania pt „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni
mineralnej pod strefą fitness w Nowym Dworze Mazowieckim”


2. Opis przedmiotu
zamówienia


Modernizacja placów zabaw na
terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą fitness w Nowym
Dworze Mazowieckim. Wykonanie 40 mb
obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik 20x6x100 cm), wykorytowanie
100 m ² powierzchni na głębokość 30 cm, wywiezienie 30 m ³ ziemi, wysypanie 30m
³ wykorytowanej powierzchni kamieniem otoczak płukanym o frakcji 8-16 mm (preferowany
miodowy). Modernizacja placu zabaw należy wykonać przy ulicy Sawy/Legionów na
działce o numerze 10/28 Obręb 33-8-07. (Zgodnie z koncepcja zakres opracowania
zaznaczono jako powierzchnie żwirową.

Termin wykonania zamówienia


Usługę należy wykonać
w terminie: do 17 grudnia 2019


IV. Informacje
o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami


1. Postępowanie o
udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.


2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy
przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, drogą
elektroniczną, za pośrednictwem Platformy zakupowej,
dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką - Zamówienia
poniżej 30 000 Euro. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został
dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.


3. Zamawiający wymaga
niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji
zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia,
wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na
żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów.


4. Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą
elektroniczną za pośrednictwem Platformy
zakupowej.


5. Wszelką
korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem
Platformy zakupowej.


6. Osobą uprawnioną do
kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną
jest pani. Julianna Borkowska .

VI.
Opis sposobu przygotowania i składania ofert


1. Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę.


2. Oferta powinna zostać
sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr
1 do zapytania ofertowego i przesłana w postaci „skanów” za pośrednictwem Platformy
zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod
Zakładką Zamówienia poniżej 30 000 Euro,
do dnia 20.11.2019 roku.


3. Oferta
przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie
uznana za odrzuconą.4. Zleceniodawca ma
prawo wezwać oferentów do uzupełnienia dokumentów lub informacji o ofercie


5. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim.


6. Złożone oferty mogą
zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania
ofert.


7. Wniosek o wycofanie
lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za
pośrednictwem Platformy zakupowej.

VII.
Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty


1.
Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna
ilość punktów – 100.


Liczbę punktów
przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:


Kryterium Cena: C = Cmin / Coo
x 100 pkt


gdzie:


C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena


Cmin – najniższa cena spośród ocenianych
ofert


Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów wg powyższego kryterium.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
która uzyska największą liczbę punktów.


2. Ceną oferty będzie
wynikała z zaoferowanych przez Wykonawcę
zapisów w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.3. Ceny przedstawione w
ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść
Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami brutto w
rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie
skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności,
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.


4. Oferta może uzyskać
maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z
ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według
podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części
punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005
punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).


5. Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII.
Informacja
o obowiązku wynikającym z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od
osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia


1.
Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:


1)
administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Zakroczymska 30.


2) W sprawach ochrony
danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: iod@nowydwormaz.pl;


3.
Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Modernizacja
placów zabaw na terenie miasta. Wykonanie nawierzchni mineralnej pod strefą
fitness w Nowym Dworze Mazowieckim”


prowadzonym
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro ustalonym Zarządzeniem Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z dnia 08 maja 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 62/2018
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 06 kwietnia 2018 roku,


3) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1764 ze zm.);


4)
obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania i realizacji
zamówienia,


5) w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;


6)
posiada
Pani/Pan:


a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;


b) na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;


c) na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)


d)
prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;


7)
nie
przysługuje Pani/Panu:


a)
w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;


b)
prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;


c) na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


2.
W
zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do
spełnienia obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 RODO są w
szczególności:


1) Zamawiający - względem osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:


a)
wykonawcy
będącego osobą fizyczną,


b)
wykonawcy
będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą


c)
pełnomocnika
wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),


d)
członka
organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),


e)
osoby
fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia;


2)
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:


a)
osoby
fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,


b)
podwykonawcy/podmiotu
trzeciego będącego osobą fizyczną,


c)
podwykonawcy/podmiotu
trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,


d)
pełnomocnika
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),


e)
członka
organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);


3)
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.


3. Obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.


IX.
Informacje dodatkowe


1. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do:


1) zmiany lub odwołania
warunków postępowania;


2) unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.


2. Zamawiający
poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.


3. Załącznikami do
niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:


1) Załącznik nr 1 -
Formularz oferty,


2) Opis przedmiotu
zamówienia


Z up. Burmistrza Miasta


Zastępca Burmistrza


Janusz Mikuszewski


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 12:55


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się