ZP/BZP/384/2019 Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych w ramach potrzeb W3 Politechniki Wrocławskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych w ramach potrzeb W3 Politechniki Wrocławskiej.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sukcesywną przez okres obowiązywania umowy.
Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów na własny koszt i własnym transportem. Adres dostawy: do siedziby Zamawiającego – jednostki organizacyjne Wydziału Chemicznej Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowane na terenie Wrocławia, każdorazowo określone w zamówieniu.
Kod CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia wykorzystywany będzie do realizacji różnych projektów w tym m in do realizacji badań finansowanych z funduszy europejskich w ramach projektów:
1)„Challenges in the design of selective activity-based probes for proteolytic enzymes” w Programie TEAM, będący Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny. Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś IV: Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4,4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.
2)Sonata,UMO-2018/31/D/NZ5/02406;
3) OPUS, UMO-2018/29/B/NZ1/02249.


2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy – do 31 lipca 2022 r.
Zamówienia, o których mowa w § 2 ust.1 wzoru umowy, będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty wysłania zamówienia przez Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się