BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY KONECK

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia w zakresie części I zamówienia– Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych.
1) Informacje ogólne.
Infrastruktura wodociągowa:
a) sieć wodociągowa łączna długość 112,54 km,
b) liczba przyłączy 739,
c) liczba odbiorców 859,
d) stacja uzdatniania wody w Konecku: - Studnie głębinowe – 4 szt. (studnia nr 1 przeznaczona do likwidacji) - Zbiorniki retencyjne o pojemności 75 m3 – 2 szt.
e) stacja uzdatniania wody w Świętem: - Studnie głębinowe 4 (studnia nr 1 przeznaczona do likwidacji) - Zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3 – 1 szt.,
f) stacja uzdatniania wody Brzeźnie - Studnie głębinowe – 1 szt.,
g) średnie dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi około 350 m3
h) Na sieci zamontowane są hydranty przeciwpożarowe, z których pobór wody nie jest opomiarowany.


2) Zakres świadczonych usług.
a) Eksploatacja ujęcia wody w Konecku, Świętem i Brzeźnie w tym:
- utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków stacji uzdatniania wody oraz bieżąca kontrola ich stanu zgodnie z dokumentacją techniczną obsługi ujęcia,
- utrzymywanie urządzeń służących do poboru wody i do ilości pobranej wody w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym,
- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu sprawdzanie systemu i poprawności działania pomp,
- zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy każdej eksploatowanej studni oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie,
- rejestracja poboru wody z eksploatowanych studni na podstawie wskazań wodomierzy z częstotliwością raz na dobę i przekazywanie zestawienia dziennych stanów poboru wody Zamawiającemu raz na miesiąc.
2. Przedmiotem zamówienia w zakresie części II zamówienia – Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych.
1) Informacje ogólne.
Infrastruktura kanalizacyjna:
a) Gmina Koneck nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenu gminy Koneck są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w gminie Zakrzewo na podstawie umowy. Miejscem odbioru ścieków jest przepompownia na granicy gmin w miejscowości Pomiany ze zlokalizowanym ściekomierzem na podstawie którego dokonuje się comiesięcznych rozliczeń z gminą Zakrzewo.
b) Długość sieci kanalizacyjnej – 7,31 km.
c) Przepompownie ścieków – 5 szt.
d) Średnia dzienna ilość odprowadzanych ścieków – 30 m3 .


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

30
Koneck 87-702
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Wiejska Koneck
30
Koneck 87-702
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się