„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Skarbowej 15a w Żaganiu” w ramach części I zadania pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku miejskiego przedszkola nr 2, przy ul. Skarbowej 15a, 68-100 Żagań na terenie działki o nr ewidencyjnym 918/1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
 W zakresie termomodernizacji:
1. Wymiana stolarki otworowej budynku,
2. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic,
3. Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych,
4. Wykonanie termomodernizacji dachów,
5. Wykonanie izolacji i pokrycia zadaszenia nad wejściem,
6. Modernizacja schodów zewnętrznych,
7. Renowacja balustrad, krat, barierek i schodów stalowych zewnętrznych,
8. Wymiana opierzeń i parapetów,
9. Wymiana rynien i rur spustowych,
10. Naprawa kominów, naprawa studzienek doświetlających,
11. Odtworzenie instalacji odgromowej,
12. Zmiana kolorystyki elewacji budynku,
13. Wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni wokół budynku.
 W zakresie instalacji sanitarnych:
1. Roboty demontażowe instalacji c.o.,
2. Montaż nowych pionów i podejść do grzejników,
3. Wymiana grzejników,
4. Montaż węzła ciepłowniczego opartego na odnawialne źródła ciepła, wymiana źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła,
5. Montaż dolnego źródła, studni kolektorowych wielofunkcyjnych, przewodów, rurociągów rozprowadzających, rurociągów dobiegowych,
6. Montaż wentylacji mechanicznej opartej o wysokosprawne urządzenia z odzyskiem ciepła
7. Montaż automatyki do sterowania c.o.,
8. Montaż systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej budynku.
 W zakresie instalacji elektrycznych:
1. Roboty demontażowe,
2. Roboty montażowe – rozprowadzenie przewodów w bruzdach, wykończenie powierzchni,
3. Wymiana opraw oświetleniowych (w ciągach komunikacyjnych i łazienkach oprawy należy wyposażyć w czujniki obecności w pomieszczeniu),

 W zakresie instalacji fotowoltaicznych:
1. Montaż konstrukcji nośnej na panele FV,
2. Montaż paneli fotowoltaicznych,
3. Montaż falowników,
4. Montaż okablowania, rozdzielnice systemu,
5. Montaż monitoringu ilości wyprodukowanej energii.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV: 45320000-6, 45262100-2, 45210000-2, 45330000-9, 45324000-4 45443000-4, 45331110-0, 09331200-0, 45400000-1, 45410000-4.
Inwestycja jest realizowana na obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załączona dokumentacja projektowa.

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za realizację umowy na roboty będzie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ryczałtowej. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ. Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz specyfikacji.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.2. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia :

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, załączoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

2. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie (lub równoważnych) oraz :
- użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są
obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca
może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno –
użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń
zaproponowanych w projektach. W przypadku zastosowania materiałów innych
niż przewidzianych w projekcie na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że
materiały te są równoważne w zakresie jakościowym. Dokumenty zapewniające o
równoważności materiałów Wykonawca którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą przedkłada na każde żądanie Zamawiającego;
- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do
przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych
przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez
Zamawiającego;
- zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub
równoważnym oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

3. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urządzeń,
c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,
d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania
przedmiotu zamówienia,
e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane prze Zamawiającego na terenie miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest dostarczyć / okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub przekazanie Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału.

6. Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy.

9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków.

10. Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócić dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych.

11. Wykonawca ma obowiązek informować opinię publiczną o fakcie dofinansowania na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w formie tablic informacyjnych o wymiarach 8 x120 cm ( z tekstem i logo podanym przez Zamawiającego), w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

13. Dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót w zadaniu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających z kosztorysu ofertowego i harmonogramu.

14. Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu OT.

15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostępną dokumentacją i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego;

16. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego;

3.3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Słowiański 17
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Żagań o Statusie Miejskim
Plac Słowiański 17
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się