Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu „Wiedza i Kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, mobilnych pracowni językowych oraz altany w celu realizacji projektu pn. „Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”.
3.2. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych tj:
Zadanie nr 1
Dostawa pomocy dydaktycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zadanie nr 2
Dostawa mebli szkolnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zadanie nr 3
Dostawa wyposażenia do pracowni językowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zadanie nr 4
Dostawa altany drewnianej z ławostołem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.3. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które dany Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub na wybrane przez siebie.
3.4. Rozwiązania równoważne
Zamawiający używając w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, handlowych, znaków towarowych itp. ma na celu wskazanie standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych produktu. Tym samym Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.
3.5. Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć prawidłowo wypełniony formularz cenowy (odpowiedni dla danej części zamówienia– załącznik nr 1 A, B, C, D).
3.5.Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny, funkcjonujący bez żadnych zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jego przeznaczenia (jeżeli dotyczy), które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.
3.6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać: instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancje, licencje, certyfikaty, atesty (jeżeli dotyczy).
3.7. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (także wniesiony do odpowiedniej pracowni) przez Wykonawcę do szkoły, w której znajduje się pracownia i zainstalowany lub zamontowany zgodnie z jego charakterem i właściwością. W związku z powyższym koszt dostawy i montażu należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.
3.8. Miejscem realizacji zamówienia są szkoły (zgodnie z załącznikiem nr 2) :
- Szkoła Podstawowa Krzywej – Krzywa 52, 59-225 Chojnów
- Szkoła Podstawowa w Okmianach – Okmiany 65, 59-225 Chojnów
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie – Stary Łom 42, 59-225 Chojnów
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach – Niedźwiedzice 16, 59-225 Chojnów
- Szkoła Podstawowa w Rokitkach – Rokitki 32a, 59-225 Chojnów
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie – Budziwojów 21a, 59-225 Chojnów
Dostawy nastąpią w terminie uzgodnionym przez strony.
3.9. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancję. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeżeli Wykonawca nie określi okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela 24 miesięcznego okresu gwarancji.
3.10. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Fabryczna 1
Chojnów 59-225
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1
Chojnów 59-225
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się