zakup drobnego wyposażenia ślusarni w ramach realizowanego projektu pt. „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego wyposażenia ślusarni w ramach realizowanego projektu pt. „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy” w ramach
Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

1) Zakup narzędzi pomiarowych
2) Zakup narzędzi skrawających
3) Zakup narzędzi ślusarskich
4) Zakup narzędzi mocujących – wiertarskich
5) Zakup Obciągaczy diamentowych do wyrównywania ściernic
6) Zakup narzynek, gwintowników, ramki do brzeszczotów, brzeszczotów i pokręteł
7) Zakup imadła maszynowego

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.


Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.

Tam, gdzie, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Tysiąclecia 15
Jedlicze 38-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół w Jedliczu im. Armii Krajowej
ul. Tysiąclecia 15
Jedlicze 38-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się