Wykonanie 17 szt. kompletnych „Metryk przejazdów”, dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej oraz wykonanie pomiarów natężeń ruchu i wyznaczenia trójkąta widoczności przejazdów kolejowo drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 roku, na bocznicy kolejowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

» Opis zapytania

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Wykonanie 17 szt. kompletnych „Metryk przejazdów”, dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej oraz wykonanie pomiarów natężeń ruchu i wyznaczenia trójkąta widoczności przejazdów kolejowo drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 roku, na bocznicy kolejowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”.


Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z przedstawionym zakresem prac, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Zamawiający przewiduje jedną wizję lokalną przed przystąpieniem do opracowywania ofert.
Proponowany termin przeprowadzenia wizji lokalnej: 20 listopad 2019 r. – od godz. 09.00.
Osoba odpowiedzialna:
P. Arkadiusz Kuć tel. 032 2671576.


ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1.Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji usługi i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie: 30 dni od daty udzielenia zamówienia.
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisani zakresu prac (Załącznik nr 4), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
8) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), Formularz cenowy (załącznik nr 3) wykaz osób (załącznik nr 7) oraz Klauzule praw autorskich i odpis z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
2.Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 1).
3.Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: SWOZ@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta,
Załącznik nr 2 Formularz oświadczeń.
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 Zasady zatrudniania firm zew.
Załącznik nr 6 Protokół odbioru
Załącznik nr 7 Wykaz osób
Klauzula praw autorskich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się