Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukowanych publikacji ( kod CPV: 22100000-1, 79800000-2).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz istotne postanowienia umowy załącznik nr 4 do SIWZ . Zamawiający nie dopuszcza składaniae ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ stosowanym odpowiednio do każdej części zamówienia odrębnie.Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę. Na podstawie art. 36b Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Pl. Władysława Bartoszewskiego 1
Gdańsk 80-862
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Pl. Władysława Bartoszewskiego 1
Gdańsk 80-862
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się