DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY PRACOWNI ENDOSKOPII GASTROENTEROLOGICZNEJ . DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L.BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
a. Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 częściach;
b. Każda część zamówienia określona będzie dalej w SIWZ mianem – „PAKIET”, które zostało oznaczone jako pakiet od nr 1 do nr 4
c. Każde z zadań stanowi odrębny przedmiot zamówienia.
d. Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego zadania lub dla całości
Zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych z przedmiotem zamówienia.
8. Oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia.
Uwaga!
 Sprzedający w ramach pierwszej dostawy zobowiązuje się dostarczyć pełen asortyment artykułów jednorazowego użytku wymaganego w ramach depozytu. Zużyte artykuły będą uzupełniane w ciągu 3 dni, a w przypadku zamówień pilnych do 24 godzin.
 Wykonawca dopuszcza zmiany ilościowe asortymentu w ramach ogólnej kwoty kontraktu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się