Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 2 warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.
2. Każdy z rodzajów szkoleń/warsztatów stanowi odrębne zamówienie (zamówienie częściowe).
3. Szkolenie/warsztaty skierowane są do kadry pedagogicznej:
CZĘŚĆ I:
Metoda projektu edukacyjnego w pracy nauczyciela przedszkola (4 godziny dydaktyczne).
Cel: projekt jako sposób na osiąganie celów zawartych w postawie programowej wychowania przedszkolnego, umiejętność konstruowania projektów edukacyjnych z zachowaniem etapów realizacji w oparciu o przykłady , rola nauczyciela w projekcie edukacyjnym.
CZĘŚĆ II:
Skuteczny nauczyciel - radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci (4 godziny dydaktyczne)
Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod wychowawczych w przedszkolu – praktyczne wskazówki. Między innymi: sposoby reagowania nauczycieli na trudne zachowania dzieci ( dziecko agresywne, dziecko wycofane, dziecko krzywdzone itd.), zastosowanie aktywności mających na celu rozładowanie negatywnych emocji u dzieci, budowanie pozytywnej dyscypliny w grupie, znaczenie kar i nagród.
4. Szczegółowe zasady organizacji szkolenia/warsztatów:
1) grupa max. 36 osobowa
2) realizacja szkoleń/warsztatów 4 godzinnych - w godzinach: 17.00 - 20.00, dni tygodnia poniedziałek-czwartek,
3) liczba osób w grupie:
 Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku: średnio 23 osoby,
 Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku: średnio 13 osób,
4) miejsce realizacji – w budynku zleceniodawcy.
5. Ogólne zasady organizacji warsztatów:
1) Wykonawca ustala z Zamawiającym i przedstawia do jego akceptacji program warsztatów na min. 5 dni przed planowanym terminem realizacji warsztatów.
2) Termin realizacji zlecenia:
- warsztaty dla kadry pedagogicznej: zgodnie z postanowieniami cz. IV SIWZ
3) Dokładne terminy (data, godzina), w których będą prowadzone warsztaty muszą być uzgadniane z Zamawiającym i wymagają jego akceptacji.
4) Każdy z uczestników warsztatów otrzyma od Wykonawcy zestaw materiałów szkoleniowych zatwierdzonych przez Zamawiającego na min. 5 dni przed planowanym terminem realizacji warsztatów, obejmujących tematykę warsztatów. Materiały muszą być adekwatne do treści warsztatów i grupy szkoleniowej. Komplet materiałów szkoleniowych musi być przekazany uczestnikom warsztatów w dniu zajęć.
5) Po zakończeniu szkolenia/warsztatów uczestnicy otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu wystawione przez Wykonawcę wraz z ilością godzin.
6) Warsztaty dopasowane do poziomu uczestników: kadry pedagogicznej przedszkola.
7) Podczas warsztatów wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia, środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji kadry pedagogicznej przedszkola.
8) Dokumentacja warsztatów przygotowana na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego musi obejmować min:
 program warsztatów,
 listy obecności,
Dokumentacja po zakończeniu warsztatów przechodzi na własność Zamawiających
9) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość lub w formie e-learningu.
6. Zobowiązania wykonawcy wynikające ze świadczenia usług w projekcie:
1) Przygotowania harmonogramów, programu warsztatów, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2) Kontakt z Zamawiającym na czas trwania usługi.
3) Informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.
4) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu ew. noclegu we własnym zakresie.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) OSOBY FIZYCZNE - warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) posiada wykształcenie wyższe,
b) przeprowadził w okresie ostatnich 5 lat warsztaty z danej dziedziny, w tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na którą składana jest oferta, obejmujące łącznie min. 20 godzin dydaktycznych.
2) PODMIOTY GOSPODARCZE – warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) przedłoży listę osób, które będą prowadziły szkolenie/warsztaty oraz pisemną deklaracją gotowości tej osoby do prowadzenia zajęć w w/w szkoleniu/warsztatach
osoby w/w będą posiadały wykształcenie wyższe oraz przeprowadziły w okresie ostatnich 5 lat warsztaty z danej dziedziny, w tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na którą składana jest oferta, obejmujące łącznie min. 20 godzin dydaktycznych.
8. Zamawiający przewiduje zastosowanie PRAWA OPCJI. Pojęcie zamówienia opcjonalnego to możliwość skorzystania przez Zamawiającego, bez ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej, udzielanie zamówienia publicznego temu samemu wyłonionemu wykonawcy w ramach określonej wielkości opisanej w prawie opcji. Opcja rozumiana jest jako rozszerzenie do 50% zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o wskazane, wyszczególnione pozycje w formularzu ofertowym. Jest to uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 08:25


» Lokalizacja

ul. Dubois 12
Białystok 15-349
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Przedszkole Samorządowe nr 64 p.n. "Akademia Jasia i Małgosi" w Białymstoku
ul. Dubois 12
Białystok 15-349
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się