Dostawa mikroskopów stomatologicznych i diagnostycznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podziale na następujące części zamówienia (Pakiety):
Numer Pakietu Nazwa przedmiotu zamówienia
Pakiet 1 Mobilny mikroskop stomatologiczny z torem wizyjnym i aparatem
Pakiet 2 Mikroskop endodontyczny z torem wizyjnym i aparatem fotograficznym
Pakiet 3 Mikroskopy do badań diagnostycznych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.3 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru;
b) dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
w następujących jednostkach organizacyjnych WUM:
a) Pakiet 1 - Zakład Stomatologii Zintegrowanej, ul. Stanisława Binieckiego 6,
02-097 Warszawa
b) Pakiet 2 - Zakład Stomatologii Zachowawczej, ul. Stanisława Binieckiego 6,
02-097 Warszawa
c) Pakiet 3 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa (Pani Justyna Niderla –Bielińska)
c) W zakresie Pakietu nr 1 - 3:
a) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż urządzenia, podłączenie do mediów oraz uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności jego działania,
b) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi urządzenia.
d) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
e) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (użytkownikowi), potwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy (Załącznik nr 6).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się