Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ochotnica Dolna w roku 2019/2020 – etap IV

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ochotnica Dolna w roku 2019/2020 – etap IV.
2. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje:

1/ część I zamówienia - sporządzenie dokumentacji pomiarowo geodezyjnej drogi Jurkowski Potok obręb Ochotnica Górna - zakres opracowania od działki ewin. nr 9720/12 do działki ewid. nr 16074 do regulacji prawa własności w trybie art.73 ( decyzje wojewody),

2/ część II zamówienia - sporządzenie dokumentacji pomiarowo geodezyjnej drogi Jamne obręb Ochotnica Górna - zakres opracowania od działki ewid. nr 12035/22 do działkę ew. nr 14819/7 do regulacji prawa własności w trybie art.73 (decyzje wojewody),

3/ część III zamówienia - sporządzenie dokumentacji pomiarowo geodezyjnej podziału działki ewid. nr 16121/2 oraz działek 11666/2, 11666/3 do zamiany nieruchomości pod drogę obręb Ochotnica Górna, poszerzenie i stabilizacja od działki 16121/2 włącznie do działki nr 11747/50 włącznie + podział nieruchomości od działki 11747/50 do działki ewid. nr 11626/61 włącznie pod drogę Jamne do uregulowania w postępowaniu sądowym,

4/ część IV zamówienia - sporządzenie dokumentacji pomiarowo geodezyjnej drogi Jaszcze obręb Ochotnica Górna - zakres opracowania od działki ewid. nr 12370/6 do działki ewid. nr 14630/1 do regulacji prawa własności w trybie ustawy o trybie art.73 (decyzje wojewody),

5/ część V zamówienia - stabilizacja drogi Skałka w Ochotnicy Górnej – od działki ewid. nr 14484/1597 do działki ewid.nr 14484/1555.

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia
1/ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie rozliczenia ryczałtowego,
2/ wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy,
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.
3/ przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
4/ w ramach usługi należy wykonać trwałą stabilizację granic,
5/ zakresy opracowań - zgodnie z załącznikami mapowym dołączonymi do siwz,
6/ końcowym etapem prac geodezyjnych będzie dokumentacja przyjęta do zasobu ewidencji geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (PODGiK) oraz przekazanie opracowanych map w wersji elektronicznej w formacie DWG, DGN LUB DXF I PDF.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się