Dostawa bioanalizatora na potrzeby Katedry Fizjologii Człowieka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa bioanalizatora na potrzeby Katedry Fizjologii Człowieka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 38.00.00.00-5.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Wydział Lekarski, Katedra Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się