Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2020 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wycinka drzew, krzewów i żywopłotów,
b) wywóz ściętych drzew, gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi,
c) karczowanie i frezowanie pni po ściętych drzewach,
d) nasadzania drzew, krzewów wraz z materiałem i pielęgnacją,
e) pielęgnacja istniejącego drzewostanu, krzewów i żywopłotów,
f) ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem za pomocą opasek lepowych oraz grabienie i utylizacja liści,
g) ocena stanu zdrowotnego drzew,
h) usuwanie wiatrołomów, wywrotów lub wyłamanych konarów,
i) usuwanie karpiny,
na terenie administrowanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku nasadzonych drzew i krzewów pielęgnacja obejmuje następujące czynności:
a) usuwanie pędów wyrastających z podkładki i z pnia poniżej nasady korony,
b) usuwanie odrostów korzeniowych,
c) systematyczne podlewanie drzew i krzewów w okresie letnim,
d) jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewów nawozami mineralnymi o wydłużonym działaniu,
e) uzupełnienie i poprawianie palików oraz wiązań (drzewa),
f) usuwanie chwastów w nasadzeniach roślinnych – 4 razy w okresie wegetacyjnym,
g) uzupełnienie kory,
h) poprawianie mis przy drzewach,
i) opryski przeciwko szkodnikom i chorobom – w razie konieczności,
j) cięcia sanitarne i formujące – min. 2 razy do roku,
k) usuwanie przekwitniętych kwiatostanów (dotyczy krzewów),
l) utrzymywanie roślin w stanie niepogorszonym, wymiana obumarłych roślin.
3. Pod pojęciem pielęgnacji, o której mowa w pkt 1e) należy rozumieć: cięcia techniczne, sanitarne, bądź odmładniające, usuwanie odrostów, podlewanie oraz opryski, kształtowanie koron drzew, których wiek nie przekracza 10 lat, cięcia drzew do wcześniej formowanego kształtu, formowanie krzewów i żywopłotów.
4. Frezowanie obejmuje karczowanie pniaków do głębokości 20 cm poniżej powierzchni gruntu oraz wywóz urobku na zwałkę i dowiezienie ziemi w miejsce po wyfrezowanej karpie korzeniowej.
5. Wywóz odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
6. Zamawiający przewiduje założenie około 10 opasek lepowych. Należy użyć opasek z tworzywa sztucznego o szerokości 1 m pokrytych lepem chwytającym owady. Lep użyty przez Wykonawcę musi posiadać atest producenta. Środek zamieszczonej opaski winien znaleźć się na wysokości 130 –150 cm mierząc od podstawy pnia. Średnia długość opaski lepowej odpowiadająca średniemu obwodowi pnia wynosi 220 cm. W przypadku występowania odrostów pniowych w miejscu założenia opaski należy je usunąć sekatorem. Każdą opaskę Wykonawca zaopatruje w trwały napis zawierający informacje na temat wykonanego zabiegu, Zamawiającego oraz Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje trwałość wykonanych opasek. Po zdjęciu opasek należy oczyścić pnie drzew w miejscu gdzie były zastosowane opaski. Opaski lepowe należy dwukrotnie wymienić w ciągu okresu wegetacyjnego a po zakończeniu zwalczania zutylizować.
Terminy realizacji prac:
a) Założenie opasek do 09.05.2020 r.
b) Pierwsza zmiana opasek do 27.06.2020 r.
c) Druga zmiana opasek do 29.08.2020 r.
d) Zdjęcie opasek z drzew do 31.10.2020 r.
Terminy określone w punkach a), b) i c) są terminami orientacyjnymi, natomiast termin zakończenia realizacji usługi wyznaczony w punkcie d) jest nieprzekraczalny. Termin rozpoczęcia realizacji usługi uzależniony jest od terminów pojawienia się motyli szkodnika. Założenie/wymiana opasek musi nastąpić w ciągu tygodnia poprzedzającego masowe pojawienie się motyli.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt ustala terminy rójek owadów i decyduje o terminie wykonania powyższego zabiegu.
W celu ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Wykonawca zobowiązany jest w okresie jesiennym do grabienia liści z zimującymi poczwarkami w obrębie rzutu korony i ich utylizacji.
7. Gatunki drzew oraz miejsca ich nasadzenia będą uzgadniane z Wykonawcą na bieżąco. Decyzje zależą od uwarunkowań terenowych, istniejącego drzewostanu na danym terenie. W zależności od decyzji Zamawiający przewiduje typowe drzewa do nasadzenia takie jakie występują na osiedlach mieszkaniowych (np. jarząb, klon, lipa ) o obwodzie pni powyżej 18 cm. W przypadku terenów objętych ochroną Konserwatora Zabytków Zamawiający przewiduje nasadzanie takich roślin jak platan, głóg szkarłatny, jarząb, kasztanowiec, lipa i inne drzewa ozdobne liściaste niskopienne o obwodzie pni powyżej 20 cm.
8. Ocena stanu zdrowotnego drzewa (na pisemne zlecenie kierownika Działu Eksploatacji Zasobu lub upoważnionego przez niego pracownika) winna być przeprowadzona przez rzeczoznawców ds. ochrony zieleni lub osoby posiadające uprawnienia z zakresu chirurgii drzew.
9. Szacunkowe ilości poszczególnych usług:
a) wycinka drzew wraz z wywozem gałęzi i konarów - około 165 szt.,
b) wycinka krzewów – około 20 szt.,
c) wycinka żywopłotów – około 20 m2,
d) frezowanie pni – około 30 szt.,
e) nasadzanie drzew wraz z materiałem – około 60 szt.,
f) nasadzanie krzewu wraz z materiałem – około 20 szt.,
g) pielęgnacja drzew – około 680 szt.,
h) pielęgnacja krzewów – około 150 szt.,
i) pielęgnacja żywopłotów 2 x w roku– około 2500 m2,
j) usuwanie wiatrołomów – około 100 szt.,
k) usuwanie karpiny – około 10 szt.,
l) karczowanie pni – około 5 szt.,
m) ochrona drzew kasztanowców – około 10 szt.,
n) ocena stanu zdrowotnego drzew – około 20 szt.
Konkretne ilości poszczególnych usług będą dostosowane do bieżących potrzeb Zamawiającego.
10. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się