Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki UG na rok 2020

» Opis zapytania

1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 22200000-2; 22212000-9; 79980000-7.
2.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych wraz z numerami specjalnymi, w formie rocznej prenumeraty wszystkich numerów na 2020 rok, zwanych dalej „czasopismami”, dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Szczegółowy wykaz prenumerowanych tytułów czasopism znajduje się w formularzu cenowym - załącznik nr 1a do SIWZ.
4.Dokonanie przez Wykonawcę zmian w spisie tytułów zamawianych czasopism spowoduje, że oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiany w spisie tytułów są możliwe tylko wówczas, gdy Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego na zadane pytanie skierowane do Zamawiającego przed terminem składania ofert, zgodnie z art. 38 ustawy – rozdział VIII SIWZ.
5.Zamówienie musi obejmować dostawę wszystkich numerów danego czasopisma, od pierwszego numeru do ostatniego (np. 12-go w przypadku miesięczników), nawet jeżeli jego wydanie będzie w innym terminie (wcześniejszym lub późniejszym).
6.Miejscem dostawy czasopism będzie Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę – zmniejszenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o wartość niewykorzystanej części zamówienia.
8.Zamawiający jest członkiem następujących konsorcjów: Elsevier, Springer, (CUP) Cambridge University Press: Collection HSS oraz Wiley-Blackwell i posiada uprawnienia do korzystania z cen DDP (rabat) na czasopisma drukowane u tych Wydawców. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił je w cenie oferty – rozdział XIII pkt. 2.
9.Aktualne FTE Zamawiającego wynosi 28417.
10.Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.
11.Szczegóły zamówienia podane są w rozdz. III i IV SIWZ oraz załącznikach do SIWZ nr 1a (formularz cenowy) i nr 5 (projekt umowy).
12.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2188 oraz z 2018r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 123).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Bażyńskiego 8
Gdańsk 80-309
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
Gdańsk 80-309
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się