zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ,,Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w ramach realizowanego projektu pt. „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ,,Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w ramach realizowanego projektu pt. „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Program kursu obejmuje ogółem 120 godzin szkoleniowych, w tym
40 godzin wykładów teoretycznych, 80 godzin zajęć praktycznych. Podane powyżej godziny są godzinami lekcyjnymi. Jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut. Poziom wiedzy uczestnika szkolenia powinien być na bieżąco monitorowany.
3. Ilość uczestników: ogółem 2 osoby- nauczyciele.
4. Miejsce szkolenia zapewnia Wykonawca: realizacja do 30 km od Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Koszt dowozu nauczycieli pokrywa wykonawca.
5. Kurs będzie realizowany poza zajęciami lekcyjnymi. Dopuszcza się realizację zajęć w sobotę lub w ferie szkolne.
6. Cel szkolenia:
• Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.
• Kurs ma się kończyć egzaminem dającym uprawnienia na obrabiarki CNC.

7. Nauczyciel po szkoleniu będzie umiał :

1) wytwarzać części maszyn i urządzeń,
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
4) obsługiwania maszyn na systemach sterowania Fanuc Haas,
Sinumeric 808d, oraz MACH 3 i urządzeń,
5) organizowania procesu produkcji,
6) toczyć i frezować.

8. Cena za szkolenie obejmuje wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu, materiały dydaktyczne i szkoleniowe wraz z innymi niezbędnymi pomocami oraz materiałami do realizacji zajęć dydaktycznych, materiały piśmiennicze oraz wyżywienie dla każdego uczestnika kursu. Przez wyżywienie należy rozumieć zapewnienie serwisu kawowego – kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka. W przypadku trwania kursu 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy.
9. Kurs kończy się egzaminem dającym uprawnienia na obrabiarki CNC.
10. Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji kursu.
11. Wykonawca zobligowany jest do wydania uczestnikowi kursu certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu.
12. Wykonawca ma zapewnić oraz przekazać każdemu uczestnikowi i uczestniczce materiały do kursu, materiały piśmiennicze oraz materiały dydaktyczne tj. opracuje, powieli i przekaże uczestnikom kursu niezbędne materiały szkoleniowe z zakresu kursu lub przekaże gotowe opracowania/publikacje.
13. Wykonawca winien zapewnić na czas prowadzenia kursu urządzenia i sprzęt specjalistyczny do jego przeprowadzenia w zakresie programu kursu.
14. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce kursu możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych wynikających z programu kursu tak, aby każdy uczestnik/uczestniczka mógł/mogła kilkakrotnie powtórzyć to samo ćwiczenie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności.
15. Etap II przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kompetencji w zakresie realizowanego kursu dla uczestników/uczestniczek kursu, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie w dwóch egzemplarzach certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających nabyte kompetencje.
16. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu szczegółowego programu kursu, list obecności, zapisami w dzienniku kursu (dziennik zajęć), potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych/pomocy dydaktycznych dla uczestników/uczestniczek kursu oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/uczestniczek kursu (przed i po zakończeniu kursu), potwierdzenie wydania certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz raportu końcowego z przeprowadzonego kursu, dokumentacji fotograficznej na nośniku elektronicznym.
17. Certyfikaty/Zaświadczenia powinny zawierać:
1) logotyp ; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
2) nazwę projektu i informację o współfinansowaniu; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
3) nazwę firmy, która szkolenie przeprowadziła; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
4) imię i nazwisko uczestnika kursu, (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
5) datę i miejsce urodzenia; ( Zaświadczeń)
6) pełną nazwę kursu; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
7) datę i miejsce szkolenia – Zespół Szkół w Jedliczu; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
8) program (Zaświadczeń)
9) ilość godzin kursu; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
10) miejscowość i datę wystawienia certyfikatu/zaświadczenia; (dot. Certyfikatów
i Zaświadczeń)
11) podpis i pieczątkę osoby wystawiającej certyfikat/zaświadczenie, (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
18. Wykonawca zweryfikuje nabycie kompetencje w 4 etapach ( zakres, wzorzec, ocena, porównanie).
19. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:


a) sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem kursu;
b) ocena uczestników/uczestniczek – przeprowadzenie weryfikacji po zakończeniu kursu na podstawie opracowanych kryteriów oceny;
c) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z przeprowadzonego kursu zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie szkolenia (tj. przedstawionymi efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy/uczestniczki w wyniku realizacji kursu).

22. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne i piśmiennicze) dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie logo Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz znakiem promocyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zgodnie z jego Księgą Znaku udostępnioną na stronie internetowej RPO WP.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80500000-9 - usługi szkoleniowe
80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej „SOPZ” powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

14.Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80500000-9 - usługi szkoleniowe
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 usługi szkolenia zawodowego
80511000-9 – usługi szkolenia personelu

15. Usługi szkoleniowe są to usługi społeczne, które realizowane są zgodnie z art. 138o ustawy PZP.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Tysiąclecia 15
Jedlicze 38-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół w Jedliczu im. Armii Krajowej
ul. Tysiąclecia 15
Jedlicze 38-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się