Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych/wyposażenia/sprzętu TIK do realizacji zajęć dodatkowych w 3 szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda na potrzeby realizacji projektu: „Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda. - CZĘŚĆ 4 INTERAKTYWNA PRACOWNIA MATEMATYCZNA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa interaktywnej pracowni matematycznej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 7 realizowanej w ramach projektu:
„Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.
3.2 Szczegółowy zakres zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ
3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność.
3.5 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,
3.6 Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
3.7 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 12 miesięcy od dnia odbioru
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich użytkowania.
3.8 Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do IDW) cenę uwzględniającą wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3.9 Projekt „Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” dofinansowany jest ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020.
3.10 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.
3.11 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Nowa Ruda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda z siedzibą ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda jest Pani Kamila Kamińska – kontakt: iod@um.nowaruda.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.12 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.13 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.14 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.15 Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Nowa Ruda 57-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1
Nowa Ruda 57-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się