„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia
w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ.
1) W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.;
2) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same
lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego,
w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach;
3) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
4) W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić
się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach.
3. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie
do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania.
3) Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo – odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego
i Wykonawcy.
4) Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń
i instrukcje jego obsługi w języku polskim.
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także
za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
6) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia.
7) Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Poznańska 20
Słupca 62-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20
Słupca 62-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się