Dostawa aparatury na potrzeby realizowanych przez KUL: projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej” oraz grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury na potrzeby realizowanych przez KUL: projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej” oraz grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki” z podziałem na 5 części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załącznikach nr 1.1 – 1.5 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.
3. W każdej z części dostawa obejmuje sprzedaż, transport wraz z wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego mieszczące się pod adresem Ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin.
4. W każdej z części oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. W części 1 oferowany towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku.
5. W części 1 Zamawiający wymaga montażu, pierwszego uruchomienia i przekazania do użytku. Bezpośrednio, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych po dokonanej instalacji i przetestowaniu przedmiotu zamówienia uprawniony przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi szkolenie w miejscu użytkowania minimum trzech osób jako przyszłych użytkowników urządzenia.
6. W każdej z części Wykonawca zapewni wymagany minimalny termin gwarancji. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
8. W każdej z części Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.

Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w liczbie 5 części. Każda część oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia:
Część 1 - Dostawa liofilizatora na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej” zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SIWZ;
Część 2 – Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem na potrzeby realizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki” zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SIWZ;
Część 3: Dostawa mieszadła mechanicznego z wyposażeniem na potrzeby realizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki” zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SIWZ;
Część 4: Dostawa Vortexu na potrzeby realizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki” zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SIWZ;
Część 5: Dostawa minikompresora z funkcją próżni na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej” zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SIWZ.

Część 1 oraz część 5 zamówienia finansowana w ramach projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej" dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018.
Część 2, 3 oraz 4 zamówienia finansowana w ramach realizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się