Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania (wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją oprogramowania
oraz montażem) dla pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski.
Odbiorcami przedmiotu zamówienia są następujące placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:
1) Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica;
2) Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław;
3) Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław.
Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części:
Część 1 obejmuje zakup zestawów komputerowych, laptopów, oprogramowania, głośników komputerowych oraz zasilaczy awaryjnych.
Zakres przedmiotu zamówienia dla części 1:
Wyposażenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy:
1) Zestaw komputerowy nauczycielski z monitorem LCD 24'' (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) - 2 zestawy;
2) Zestaw komputerowy uczniowski z monitorem LCD 24'' (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) - 30 zestawów;
3) Zestaw komputerowy zarządzający komputerowymi pracowniami o bardzo dużej wydajności pełniący funkcję serwera (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) - 2 zestawy;
4) Głośniki komputerowe - 2 zestawy;
5) UPS zasilacz awaryjny - 2 szt.;
Dla pozycji 1, 2 i 3 - stawka VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174
z późn. zm.).
Wyposażenie pracowni technologicznej dla kwalifikacji TG 04 - Produkcja wyrobów cukierniczych - zawód cukiernik w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu:
6) Laptop – 1 szt.;
Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu:
7) Laptop - 4 szt.;
8) Oprogramowanie biurowe - 4 szt.
Szczegółową specyfikację sprzętu oraz oprogramowania określono w załączniku nr 1 do wniosku.
Część 2 obejmuje zakup monitorów interaktywnych.
Zakres przedmiotu zamówienia dla części 2:
Wyposażenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
1) Monitor interaktywny - 2 szt.
Dla ww. pozycji stawka VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
Szczegółową specyfikację sprzętu określono w załączniku nr 1 do wniosku.
Część 3 obejmuje zakup urządzeń wielofunkcyjnych.
Zakres przedmiotu zamówienia dla części 3:
Wyposażenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy:
1) Urządzenie wielofunkcyjne A3 - 2 szt.
Szczegółową specyfikację sprzętu określono w załączniku nr 1 do wniosku.
Część 4 obejmuje zakup projektorów multimedialnych.
Zakres przedmiotu zamówienia dla części 4:
Wyposażenie pracowni technologicznej dla kwalifikacji TG 04 – Produkcja wyrobów cukierniczych - zawód cukiernik w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu:
1) Projektor multimedialny - 1 szt.;
Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu:
2) Projektor multimedialny - 1 szt.
Szczegółową specyfikację sprzętu określono w załączniku nr 1 do wniosku.
Wymagania dotyczące warunków gwarancji, rękojmi i serwisu dla części 1
(z wyjątkiem poz. 8 ), 2, 3 i 4:
1) Wymagana długość okresu gwarancji na sprzęt wynosi minimum 24 miesiące
od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru;
2) Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, wynoszącej 48 miesięcy;
3) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek, jakie wystąpią w przedmiocie zamówienia;
4) W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku usunięcia wad
i usterek, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej dokona usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy;
5) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia serwisu gwarancyjnego;
6) Serwis gwarancyjny powinien być świadczony przez serwis autoryzowany producenta lub Wykonawcy;
7) Serwis powinien być dostępny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);
8) Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie 48 godziny od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu awarii, liczony z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
9) Przez czas reakcji serwisu rozumie się okres, od momentu otrzymania
przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu awarii do momentu podjęcia czynności diagnostycznych;
10) Przez awarię rozumie się stan uniemożliwiający prawidłową pracę urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia;
11) Powiadomienie o wystąpieniu awarii, użytkownik – szkoła zgłasza Wykonawcy w formie elektronicznej. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania powiadomienia;
12) Naprawa powinna być wykonana niezwłocznie po dokonaniu diagnozy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu awarii;
13) Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu montażu przedmiotu zamówienia;
14) W przypadku konieczności naprawy przedmiotu zamówienia poza miejscem
jego użytkowania, Wykonawca zapewni odbiór uszkodzonego i dostawę naprawionego przedmiotu zamówienia na własny koszt;
15) W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w pkt 12, Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów do wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe lub dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż uszkodzone, najpóźniej w dniu następnym po upływie tego terminu;
16) W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego, Wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wady w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu wad;
17) Jeżeli wady urządzenia nie da się usunąć Wykonawca wymieni wadliwe urządzenie na nowe o takich samych parametrach, a w przypadku gdy urządzenie nie jest
już dostępne na rynku, na urządzenie o nie gorszych parametrach;
18) W przypadku dwukrotnego wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w wyniku których wykonywana będzie naprawa danego urządzenia Wykonawca wymieni urządzenie na nowe o takich samych parametrach, a w przypadku gdy urządzenie nie jest dostępne na rynku na urządzenie o nie gorszych parametrach;
19) W przypadku wystąpienia nieistotnej wady, Zamawiający może zwolnić Wykonawcę od obowiązku określonego w pkt 18. Pkt. 12 stosuje się odpowiednio;
20) W przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą szkół, wszystkie trwałe nośniki pamięci pozostaną w siedzibie szkół (dotyczy części 1);
21) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych (dotyczy części 1);
22) Wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych cząstkowych w trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych sprzętu (dotyczy części 1).
Oferowany przedmiot zamówienia w częściach 1-4 musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i oryginalnie zapakowany,
a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione
w szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia.
Dostarczony sprzęt musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości.
Jeżeli w opisie technicznym przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Przedmiot zamówienia wykazany został w formularzach cenowych dla każdej z części stanowiących załączniki do SIWZ.
Do oferty Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oferowanych produktów oraz opisy techniczne produktów sporządzone przez Wykonawcę, zawierające opis wszystkich parametrów, w celu wykazania zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
W przypadku niedołączenia do oferty opisów technicznych oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Inowrocławski
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się