Doposażenie pracowni przyrodniczych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu „ Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie, Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łowyniu w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne- projekty konkursowe wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar.
Zakres dostawy obejmuje pomoce wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Piłsudskiego 2
Międzychód 64-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
ul. Piłsudskiego 2
Międzychód 64-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się