Dostawa książek edukacyjnych dla dzieci z serii Akademia Mądrego Dziecka „Pierwsze Słowa”

» Opis zapytania

Nazwa: książka
Opis: książki edukacyjneh dla dzieci z serii Akademia Mądrego Dziecka „Pierwsze Słowa”.
Proszę podać cenę brutto za całość zamówienia
Ilość: 750 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30. dnia, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
E-fakturowanie (Proszę potwierdzić zapoznanie się z informacją z załącznika)

Opis i specyfikacja:

Zamawiający - Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 tyś. euro

pn. Dostawa książek edukacyjnych dla dzieci z serii Akademia Mądrego Dziecka „Pierwsze Słowa”


I.Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II.Termin realizacji zamówienia - do dnia 2 grudnia 2019 roku

III.Kryteria oceny ofert - cena - 100 %
IV. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
V. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VI.Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
VII Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
VIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
IX. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są Joanna Michniewicz 24 367-16-16.KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO
Gmina Miasto Płock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej„RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Płock: iod@plock.eu,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa książek edukacyjnych dla dzieci z serii Akademia Mądrego Dziecka „Pierwsze Słowa”

Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem,że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

______________________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Płocka


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się