Przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat działań sprzyjających ochronie powietrza w Polsce.

» Opis zapytania

1. Informacje ogólne.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat działań sprzyjających ochronie powietrza w Polsce. Techniką zastosowaną do gromadzenia danych będzie wspomagany komputerowo wywiad internetowy (CAWI). W dalszej części SOPZ, Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące wykonania zamówienia.
2. Opis kwestionariusza badawczego, wymaganej próby badawczej i bazy wynikowej.
2.1. Konstrukcja kwestionariusza:
2.1.1. liczba pytań: 25-30 (wraz z metryczką);
2.1.2. szacunkowy czas wypełniania kwestionariusza online: około 20 minut;
2.1.3. główny typ pytań: Pytania z odpowiedziami w formie tabelarycznej z opcją zaznaczenia odpowiedzi w ramach „radio button” z wykorzystaniem skali (5/7 punktów). Poza tym m.in. pytania zamknięte typu TAK/NIE/NIE WIEM, pytania jednokrotnego wyboru z opcją zaznaczenia odpowiedzi w ramach „radio button”;
2.1.4. projekt badania zakłada zastosowanie techniki typu “split ballot”, tj. losowego podziału respondentów na mniejsze grupy i wyświetlania tym grupom różnych wersji pytań. Zamawiający planuje wykorzystać tę technikę do 5 pytań.
2.2. Wymagania dotyczące próby badawczej:
2.2.1. minimalna liczba w pełni ukończonych ankiet: 1400;
2.2.2. kryteria rekrutacyjne respondentów w badaniu: osoby pełnoletnie (powyżej 18 lat, bez górnej granicy wieku).
2.2.3. Reprezentatywność ze względu na:
2.2.3.1. płeć (kobieta/mężczyzna) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%;
2.2.3.2. wiek (w ramach grup: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55 i więcej) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%;
2.2.3.3. wykształcenie (podstawowe i niższe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie,
policealne, wyższe) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 50%;
2.2.3.4. województwo zamieszkania – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%;
2.2.4. Ankiety zostaną zrealizowane w czterech warstwach wynikających ze struktury osadniczej (GUS) (po 350 wywiadów na warstwę):
2.2.4.1. wieś;
2.2.4.2. miasta małe (poniżej 20 tys. mieszkańców);
2.2.4.3. miasta średnie (od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców);
2.2.4.4. miasta duże (powyżej 100 tys. mieszkańców).
2.3. Jako główny produkt realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną bazę wynikową z badania w powszechnie wykorzystywanych w analizie danych formatów, takich jak, txt, xls, xlsx, sav, dta.
2.4. Konstrukcja bazy wynikowej badania musi odzwierciedlać konstrukcję ankiety. Oznacza to, że baza będzie zawierać wszystkie zmienne, które są uwzględnione w badaniu (zmienne z części kwestionariusza + zmienne metryczkowe),a także zmienne realizacyjne obejmujące informacje istotne z punktu widzenia ewentualnego ważenia i analiz, np. czas wypełnienia kwestionariusza, data badania. Wszystkie zmienne w bazie muszą być opisane, tj. zawierać nazwę zmiennej oraz opis wykorzystywanych przez nią kategorii.
2.5. Zamawiający nie zgadza się na imputację danych, przyjmując zasadę, że do analizy włączane mogą być tylko kompletnie wypełnione ankiety. W przypadku zdefiniowanych braków danych, wynikających z konstrukcji badania i kwestionariusza, nie występuje konieczność imputacji.
2.6. W celu uniknięcia konieczności czyszczenia bazy danych, na etapie tworzenia kwestionariusza i skryptu potencjalne niespójności logiczne w odpowiedziach respondentów zostaną zidentyfikowane i opisane w instrukcjach/notatkach do narzędzia. Ich prawidłowe wdrożenie w systemie CAWI powinno uniemożliwić respondentom udzielenie niespójnych odpowiedzi.
2.7. Po zakończeniu ankietyzacji Wykonawca przygotuje wagę poststratyfikacyjną wykorzystując do tego dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wagi powinny uwzględniać zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w klasach miejscowości oraz zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, grupa wiekowa, wykształcenie).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu i realizacji zamówienia określono w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się