zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Obsługa instalacji LPG w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Obsługa instalacji LPG w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

2. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji
niezbędnych do pracy przy obsłudze układów zasilania silnika gazem. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać zasady działania różnych układów zasilania silnika. Opanują zasady bezpiecznej pracy z układami LPG. Posiądą wiedzę na temat budowy i działania układów, gazów stosowanych w układzie zasilania silnika. Nauczą się wykonywać diagnostykę układu LPG. Dowiedzą się, jak właściwie eksploatować i konserwować układ. Dzięki uczestnictwie w zajęciach uczestnicy będą mogli wykonywać naprawy niesprawności układu zasilania silnika gazem. Zostanie im przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna która będzie mogła zapewnić dalszy rozwój ucznia. Uczniowie po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkolenia.

3. Liczba uczestników szkolenia/szkolenia:
Liczba uczestników z Iwonicza – 9 uczniów i 1 nauczyciel
Liczba uczestników z Sabinova – 6 uczniów oraz 2 nauczycieli.

4. Miejsce szkolenia zapewnia wykonawca - nie dalej niż 40 km od siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu.
5. Program szkolenia obejmuje 16 godzin lekcyjnych , w tym 5 godzin teoretycznych i 11 godzin praktycznych. Zajęcia będą trwać maksymalnie 8 godzin dziennie.

1 godz teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

6. Program szkolenia/szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:

Treść szkolenia
Część teoretyczna:
1.bhp przy obsłudze instalacji zasilania silnika gazem.
2.gazy stosowane do zasilania silników spalinowych – charakterystyka i właściwości.
3.budowa układów (generacje) zasilania silnika gazem LPG
5.części składowe instalacji zasilnia silnika gazem LPG
6.okresowy przegląd techniczny pojazdu wyposażonego w instalację gazową – uwarunkowania prawne
7.urządzenia do obsługi instalacji zasilania gazem
8.niesprawności instalacji LPG


Część praktyczna:
1. obsługa układu zasilania silnika gazami LPG
2. diagnostyka i regulacja komputerowa układu LPG
3.diagnostyka wtryskiwaczy gazu
4.diagnostyka i naprawa pozostałych elementów układu zasilania silnika gazem
5.dobór, montaż i wymiana elementów układu zasilania silnika gazem LPG

7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• materiały dydaktyczne/materiały szkoleniowe;
• urządzenia, sprzęt specjalicystyczny, surowce, materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia;
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności;
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności ;
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia – również w języku polsko – słowackim oraz języku angielskim.
• wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu;
• wyżywienie dla każdego uczestnika szkolenia. Przez wyżywienie należy rozumieć zapewnienie serwisu kawowego – kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka. W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy. Dodatkowo dla uczestników szkolenia po stronie słowackiej 1x kolacja,
1x śniadanie
• dla 8 osób 1 nocleg (Słowacy) odległość do 15 km od miejsca kursu, (4 pokoje 2 osobowe)
• koszty trenera/wykładowcy t.j.
część teoretyczna - jeden trener
część praktyczna - dwóch trenerów;
• transport uczniów i nauczycieli po stronie słowackiej (Sabinov – miejsce szkolenia/pobytu i powrót do Sabinova) i po stronie polskiej (ZS Iwonicz do miejsca szkolenia i powrót do szkoły)na miejsce szkolenia i z powrotem
• transport uczniów i nauczycieli po stronie słowackiej na miejsce szkolenia i z powrotem
• ubranie robocze/ochronne dla uczestników szkolenia składające się z:

Okulary ochronne
Rękawice ochronne
Obuwie ochronne z twardą podeszwą (półbuty zamszowe, cholewka oddychająca)
Czapka robocza z daszkiem (nadruk)
Koszulka polo
Bluza robocza
Ogrodniczki robocze
Kamizelka ocieplana


Kolor odzieży niebieski lub szary
Nadruk
Odzież dopasowana do sylwetki uczestnika
Odzież dopasowana do sylwetki uczestniczki

8. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych szkolenia dla uczestników/uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.

9. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem odbioru materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów dydaktycznych dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

10. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
1) sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia;
2) ocena uczestników – przeprowadzenie weryfikacji po zakończeniu szkolenia na podstawie opracowanych kryteriów oceny;
3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego
z przeprowadzonego szkolenia zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie szkolenia (tj. przedstawionymi efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy/uczestniczki w wyniku realizacji szkolenia).

11. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne
i szkoleniowe) dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie zgodnie wytycznymi dla beneficjentów- załącznikiem nr 7 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska – Słowacja - Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020.

12. Certyfikaty powinny zawierać:
1) logotyp ;
2) nazwę projektu i informację o współfinansowaniu;
3) nazwę firmy, która szkolenie przeprowadziła;
4) imię i nazwisko uczestnika szkolenia,
5) pełną nazwę szkolenia,
6) datę i miejsce szkolenia
7) ilość godzin szkolenia
8) miejscowość i datę wystawienia certyfikatu
9) podpis i pieczątkę osoby wystawiającej certyfikat

13.Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80500000-9 - usługi szkoleniowe
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 usługi szkolenia zawodowego
80511000-9 – usługi szkolenia personelu

14. Usługi szkoleniowe są to usługi społeczne, które realizowane są zgodnie z art. 138o ustawy PZP.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Bieszczadzka 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
ul. Bieszczadzka 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się